Checklista uppdragstagare eller arbetstagare


Checklistan syftar till att ge vägledning vid tecknande av uppdragsavtal genom att beskriva vilka omständigheter som kan ha särskild betydelse vid gränsdragningen mellan uppdragstagare och arbetstagare.

Det finns inte någon juridisk definition av begreppet arbetstagare respektive uppdragstagare utan det är de sammantagna omständigheterna i varje enskilt fall som avgör om ett avtal ska anses vara ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Viktigt att komma ihåg är alltså att det inte enbart är avtalets innehåll och begrepp som avgör motpartens status – även de faktiska förhållandena under vilka arbetet utförs, branschpraxis och parternas ekonomiska och sociala ställning har stor betydelse.

Observera att checklistan utgör ett generellt övergripande stöd för uppdragsavtal som styrs av svensk rätt och att en juridisk bedömning av dess tillämplighet för en specifik avtalssituation alltid måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Checklistan är framtagen av Gro Advokatbyrå på uppdrag av Svensk Scenkonst. Vid frågor om de arbetsrättsliga regelverken och förhandlingsskyldighet enligt MBL inför anlitande av uppdragstagare, kontakta Svensk Scenkonst. För individuell rådgivning i avtalsrättsliga frågor kring uppdragsavtal kan medlemmar i Svensk Scenkonst anlita Gro Advokatbyrå med medlemsrabatt.

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem