Konstens autonomi måste respekteras

Konstens autonomi måste respekteras

Yttrandefrihet och ett kulturliv som kan utvecklas självständigt är några aspekter som kännetecknar ett fritt och demokratiskt samhälle.

Konstens autonomi är en avgörande princip som måste respekteras av offentliga företrädare och allmänheten. Politiker och andra beslut-fattare ska hålla armlängds avstånd till det konstnärliga innehållet och det får inte förekomma hat, hot eller annan otillbörlig påverkan från krafter som ogillar konstnärliga uttryck.

Frågan har koppling till följande av FN:s globala hållbarhetsmål:


Politisk styrning får inte påverka konstnärliga val och innehåll

Det förekommer att politiker, och i viss mån tjänstepersoner, använder sitt inflytande och sin ställning för att, direkt eller indirekt, styra det konstnärliga innehållet. Alltför detaljerade uppdragsbeskrivningar eller missnöjesyttringar riskerar att påverka konsten. Det är viktigt med ett kontinuerligt arbete och åtgärder för att värna den konstnärliga friheten och säkerställa politikens avstånd från konstnärliga beslut. Ytterst handlar det om yttrandefrihet och respekt för de konstnärliga verksamheternas professionalitet.

I regioner och kommuner har kulturlivet i princip inget som helst organisatoriskt skydd mot politiskt inflytande. Även i relation till myndigheters bidragsgivning måste konsten vara fri från påverkan och styrning. Det är verksamheternas konstnärliga ledning som ska bestämma över det konstnärliga innehållet.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

  • konstnärers rätt att utforska och uttrycka sig fritt utan rädsla för censur ska försvaras.
  • direktiv till bidragsgivande myndigheter som riskerar att påverka det konstnärliga innehållet ska undvikas.

Hot och hat ska inte hindra konstnärliga uttryck

Scenkonsten ska kunna utmana och ställa svåra frågor som speglar samhället utan risk för att tystas. Trots det drabbas medarbetare och verksamheter återkommande av hot och hat som syftar till att begränsa yttrandefriheten och det konstnärliga skapandet. Undersökningar visar att detta är ett reellt problem som också medför allvarliga arbetsmiljörisker. Därför behövs ett fortsatt arbete både från branschen och rättsväsendet för att förebygga och hantera angrepp.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

  • det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot en person som uttrycker sig konstnärligt.
  • kunskapen ska öka inom rättsväsendet om förekomsten av hot och hat mot kulturlivet.
  • scenkonstens huvudmän, styrelser och ledningar ska stå upp för och försvara det som utrycks konstnärligt från scenerna.

> Mer om projektet Hat och hot mot scenkonsten

> Mer om vårt partsgemensamma arbete mot sexuella trakasserier

Behov av kunskap kring konstens autonomi

Myndigheten för kulturanalys publicerade 2021 rapporten ”Så fri är konsten” om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten. Utredningen visade tydligt att den statliga styrningen riskerar att påverka den konstnärliga friheten negativt, vilket var särskilt tydligt i relation till Kulturrådet. Många avstår från att söka bidrag på grund av att de upplever att kriterierna står i konflikt med konstnärlig frihet. Rapporten visar även att otillbörlig styrning förekommer på regional och kommunal nivå, både från politiker och tjänstepersoner.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

  • myndigheter och andra offentliga aktörer ska få i uppdrag att fortlöpande utvärdera scenkonstens oberoende och frihet.
  • öka kompetensen hos politiker och tjänstepersoner om betydelsen av ett fritt och obundet kulturliv.