Stabil och förutsebar finansiering av scenkonsten

Stabil och förutsebar finansiering av scenkonsten

En grundläggande förutsättning för en stark scenkonst är att finansieringen är stabil och långsiktig.

Inom scenkonstområdet finns verksamheter av olika storlek och organisationsform. De kan vara offentligt eller privat finansierade, verka på en kommersiell marknad eller drivas ideellt. Aktörerna har ofta skilda villkor när det gäller finansiering men de delar ett antal utmaningar: scenkonsten är resurskrävande, den har långa ledtider och investeringar i nyproduktioner sker långt tidigare än intäkterna uppstår. En grundläggande förutsättning för en stark scenkonst är därför att finansieringen är stabil och långsiktig.

> Mer om vårt arbete med scenkonstens finansiering

Frågan har koppling till följande av FN:s globala hållbarhetsmål:


Offentlig finansiering av scenkonst ska vara stabil och långsiktig

Bidragen till den offentligt finansierade kulturen har under många år urholkats eftersom anslagen inte räknats upp i takt med kostnadsökningarna. Detta är särskilt utmanande för scenkonsten som har ständigt ökande lokal- och personalkostnader samtidigt som verksamheterna är personalintensiva med begränsade möjligheter till effektivisering. Resultatet blir minskade medel till kärnverksamheten, vilket påverkar produktionen av scenkonst.

I många fall får offentligt finansierade scenkonstverksamheter slutligt besked om bidragets storlek först när det aktuella budgetåret har påbörjats. Det medför betydande osäkerheter och leder ibland till att verksamheter blir onödigt försiktiga kring viktiga beslut. Om scenkonstens verksamheter bättre kunde förutse de ekonomiska förutsättningarna skulle det förenkla och gynna en långsiktig verksamhetsplanering, anställningar, samarbeten och konstnärligt risktagande.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

  • kultursamverkansmodellen ska utvecklas så att bidragsnivåerna till institutionerna kan förutses med längre framförhållning, exempelvis genom fleråriga avtal.
  • ansökningsprocesser ska förenklas och möjliggöra långsiktiga bidrag till de fria professionella scenkonstverksamheterna.
  • det ska göras årliga uppräkningar i de offentliga kulturanslagen som motsvarar verksamheternas verkliga kostnadsutveckling.

Stramare regelverk för andrahandsförsäljning

Scenkonstverksamheterna och publiken drabbas av systematisk andrahandsförsäljning av biljetter till kraftiga överpriser. Köp från andrahandsförsäljare innebär också många risker eftersom det förekommer förfalskade och kopierade biljetter, vilket i sin tur kan medföra att besökarna inte kommer in på konserten eller föreställningen. I Sverige saknas lagstadgat skydd mot vidareförsäljning av biljetter, till skillnad från vad som gäller i flera andra europeiska länder.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

  • det genomförs en översyn av möjligheterna att skydda konsumenterna mot vidareförsäljning av biljetter till ett högre pris som sker utan tillstånd från arrangören.

Kompletterande finansiering ska möjliggöras

Offentlig finansiering ska även fortsättningsvis vara grunden för scenkonstens institutioner. Men i ett läge där kampen om de offentliga medlen hårdnar behöver det finnas finansiella komplement, exempelvis genom att underlätta för bidrag från privata aktörer. I Finland och Danmark finns system där statliga stiftelser matchar privat stöd till kulturverksamheter med offentliga medel.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

  • möjligheterna till en statlig stiftelse som matchar offentliga och privata stöd till kulturverksamheter ska utredas.
  • avdragsrätt ska införas för donationer och sponsring till kulturändamål.