Tryggad kompetensförsörjning

Tryggad kompetensförsörjning

Tillgången till konstnärliga, tekniska och administrativa kompetenser är helt avgörande för att scenkonsten ska fungera.

Scenkonstverksamheter är ytterst personalintensiva. Det är inte ovanligt att ett 40-tal olika kvalificerade yrkeskompetenser behövs för att ta en produktion från idé till mötet med publiken. Dessutom består kärnan i denna personalgrupp av högutbildade konstnärer som framför verk på högsta nivå. Tillgången till dessa kompetenser – konstnärliga, tekniska och administrativa – är helt avgörande för att scenkonsten ska fungera.

> Mer om vårt arbete med utbildning och kompetensförsörjning

Frågan har koppling till följande av FN:s globala hållbarhetsmål:


Utbildningskedjan måste hänga ihop

Utbildningskedjan till många av de konstnärliga yrkena inom scenkonsten är komplicerad och innehåller många steg. Exempelvis dansare och musiker måste börja sin utövning i tidiga år och det är helt nödvändigt med förberedande utbildningar för att överbrygga steget mellan kulturskolan och högre utbildningar. Utbildningskedjan behöver vara kvalitetssäkrad och hänga ihop så att scenkonstens yrken kan försörjas med utövare på högsta nivå.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

 • det ska utvecklas en nationell strategi för talangutveckling inom konstnärliga yrken.
 • folkhögskolor med förberedande konstnärliga utbildningar ska premieras.
 • det ska säkerställas att det finns konstnärliga utbildningar fördelade över hela landet.

Särskilda satsningar måste ske på musikområdet

Musiklivets kompetensförsörjning hotas av en osammanhängande utbildningskedja och brister inom alla utbildningsnivåer. En utmaning är att musikens plats i förskolan och grundskolan har minskat över tid. En annan är de bristande resurserna till kulturskolor och högre utbildningar. Det har lett till att allt färre utbildar sig till professionella musiker och att orkestrarna, särskilt inom blåsmusiken, får allt svårare att rekrytera.

För att säkra kompetensförsörjningen till musiklivet behöver därför musikens roll i det svenska utbildningssystemet stärkas hela vägen från förskola till högre musikutbildning.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

 • hela utbildningskedjan för musiklivets kompetensförsörjning ska utredas, från förskolans sång till högre musikutbildning.
 • det ska införas ett preparandår inom högre musikutbildning
 • det ska skapas möjligheter för nationella elitsatsningar på musikområdet.

Kulturskolans ska stärkas, hålla hög kvalitet och vara jämlik över hela landet

Kulturskolan spelar en viktig roll för att väcka och utveckla ungas egna intresse för scenkonst. Den är även avgörande för scenkonstens kompetensförsörjning.

Kulturskolan spelar en viktig roll för att väcka och utveckla ungas egna intresse för scenkonst. Den är även avgörande för scenkonstens kompetensförsörjning. Undervisning i kulturskolan ger grundläggande förutsättningar för att kunna vidareutbilda sig på högre nivå och bli professionellt yrkesverksam inom scenkonsten. Kulturskolan måste därför hålla hög kvalitet med såväl bredd som spets. Idag har dock landets kulturskolor stora utmaningar med bland annat tillgång till kompetenta lärare, instrument och utrustning.

Betydande är också kulturskolans möjlighet att bedriva undervisning på skoltid. Detta är särskilt viktigt för de elever som bor utanför tätorterna, framför allt i regioner med långa avstånd och bristande kollektivtrafik. Alla barn och unga ska ha samma möjlighet att delta i kulturskolan oavsett var i landet de bor.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

 • kulturskolan ska stärkas och få mer resurser.
 • köerna till kulturskolorna ska förkortas
 • det ska bli möjligt för kulturskolorna att bedriva undervisning på skoltid.
 • kulturskolorna ska utrustas med teknik för digital undervisning.

En utvecklad musikundervisning i kulturskolan

Kulturskolan lägger grunden för både musikutövande och ett brett framtida intresse för musik. Musikundervisningen i kulturskolan har nedprioriterats under en längre tid, vilket i förlängningen gör det svårare att rekrytera professionella musiker till orkestrar. Det är nödvändigt med satsningar på musikundervisningen i kulturskolan, exempelvis genom att elever kan delta i ensembler och genom ökade resurser till begåvade elevers enskilda undervisningstid.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

 • resurserna till undervisning i bristinstrument ska öka.
 • kulturskolan ska ges i uppdrag att bidra till kompetensförsörjningen på musikområdet.
 • resurser ska tillföras och samordningen ska stärkas av spetsutbildningar i kulturskolan i hela landet.
 • samarbeten och samverkan mellan kulturskolor ska öka för att bredda utbudet. 

Stärkt kompetensförsörjning till tekniska scenkonstyrken

Scenkonsten är beroende av kvalificerade tekniker inom en rad olika discipliner. Sedan många år råder en brist inom olika tekniska scenkonstyrken, såväl tillverkningstekniska som föreställningstekniska yrken. Bristerna finns överallt men är särskilt allvarliga utanför storstadsregionerna.

Idag skiljer sig de praktiska och konstnärliga utbildningarna åt och nystartade utbildningar tenderar att bli allt för generella. För att fungera behöver scenkonstens verksamheter kompetensmässig spets och bredd bland de tekniska yrkesgrupperna.

Ett grundproblem som lett till kompetensbristen är att många i den yngre generationen inte känner till de många yrken som finns inom scenkonsten. Dessa yrken behöver synliggöras och marknadsföras.

Svensk Scenkonst arbetar för att:

 • det ska startas fler utbildningar för tekniska scenkonstyrken, både med både spets och mer generella.
 • det ska satsas på marknadsföring av de olika yrkesgrupperna.
 • utbildningar med teknisk inriktning ska fördelas över hela landet.
 • branschens, utbildningarnas och myndigheters marknadsföring av scenkonstens olika yrken ska samordnas.