Det råder stora oklarheter om vad som gäller ifall Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal och hur det kan komma att påverka Svensk Scenkonst medlemmar. Områden som kan beröras är exempelvis

  • Tullhantering av varor
  • Offentlig upphandling
  • Avtalsvillkor
  • Dataöverföring av personuppgifter
  • Molntjänster inom IT
  • Rörlighet av arbetskraft 

Rekommendationer

Medlemsorganisationerna rekommenderas att kartlägga i vilken mån verksamheten har eller planerar relationer med Storbritannien. Det kan exempelvis gälla varor, tjänster, turnéer/gästspel, anställningar och resor.

Utifrån kartläggningen bör en riskbedömning göras för att klargöra vilka konsekvenser Brexit kan få för verksamheten i olika scenarion. Kommerskollegium har en checklista som kan användas som utgångspunkt (se länk nedan).

Eftersom det råder stor osäkerhet kring Brexit och dess påverkan, är det viktigt att följa utvecklingen och fortlöpande ta ställning till vilka eventuella åtgärder som bör vidtas.

Ytterligare information

Kommerskollegium:
Att fundera på inför Brexit.
Frågor som man som företag bör ställa sig när man gör sin riskanalys inför Brexit.

Tullverket:
Framtida tullhantering och Brexit. Brexit – vad innebär det för svensk handel?