Svensk Scenkonsts remissyttrande avseende omställningsstöd augusti - december 2020