Medel för musikalisk scenkonst permanentas i Kultursamverkansmodellen