• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
Nordiska kammarorkestern
 Foto: Lia Jacobi
Nordiska kammarorkestern Foto: Lia Jacobi

Nya pensionsavtalet är helt avgiftsbestämt

Efter decennier av oförutsägbara och höga kostnader för ett förmånsbestämt pensionssystem med varierande pensionsåldrar får scenkonstbranschen nu ett helt avgiftsbestämt pensionssystem i nivå med arbetsmarknaden i övrigt. Det kompletteras med ett omställnings- och karriärväxlingsavtal som delvis ersätter det gamla systemet med lägre pensionsålder för konstnärliga grupper.

Från december månad finns möjlighet att börja rapportera in underlag och betala premier för det nya pensionssystemet till Collectum. Läs mer om detta på Collectums hemsidaHåll också utkik efter Collectums webbinarier om rapportering till ITP1.

Avtalet innebär att arbetsgivarna ska följa det vid varje tidpunkt gällande pensionsavtal som tecknats mellan PTK och Svenskt Näringsliv kallat ITP 1, med skillnaden att pensionspremier liksom inom det kommunala systemet ska betalas in för anställda redan från 18 års ålder. Till detta system betalas premierna månadsvis.

OBSERVERA att premien stiger från 4,5 % till 30 % på den del av lönen som en viss månad överstiger en viss nivå (under 2015 går gränsen vid 36 313 kronor). Till skillnad från tidigare påverkas alltså premiekostnaden av om lönen betalas ut som ett engångsbelopp vid ett tillfälle, eller sprids ut över flera månader.

Utöver grundpremierna enligt ITP 1 har parterna avtalat om tilläggspremier för dem som under pågående yrkesliv lämnar en förmånsbestämd pensionsplan (som garanterar en viss procent av slutlönen i pension) för att gå över till ett helt avgiftsbestämt system (som garanterar en viss procentsats på lönen i pensionspremieinbetalningar). Delar av denna premie grundar sig på en tidigare statlig avtalsändring.

OBSERVERA att det nya kollektivavtalet inte omfattar VD m.fl. anställda inom den så kallade frikretsen. I de fall kollektivavtalet inte gäller måste arbetsgivaren teckna avtal direkt med VD om ålderspension, sjukförsäkring/sjukpension från dag 91 i sjukperioden och livförsäkring. En möjlig lösning är att ansluta VD till ITP1, med det är bara ålderspensionsförmånen som kan relgeras retroaktivt. Möjligheten finns också att avtala om tilläggspremier utöver grundpremierna i ITP1. Läs mer om reglering av VD-förmåner här.

I det nya systemet ingår också en försäkring som garanterar sjukskrivna en utfyllnad på sjukpenningen från den 90:e sjukdagen och vid bestående arbetsoförmåga (”sjukpension”). För de anställda innebär detta en förbättring jämfört med dagens kollektivavtal, där utfyllnaden vid sjukskrivning endast är 180 dagar. För arbetsgivarna innebär det också en förbättring, då arbetsgivarens direkta betalningsansvar för utfyllnaden kortas till 90 dagar.

I ITP 1 ingår också en premiebefrielseförsäkring som täcker kostnaden för pensionspremier för anställda som är sjuka eller föräldralediga, samt en reglering av Tjänstegrupplivförsäkringen TGL, som tidigare reglerades separat i riksavtalen med TF respektive Symf och Musikerförbundet.

Hur fungerar avtalet?
Det nya pensionsavtalet ITP 1 är avgiftsbestämt, dvs. premierna är fastlagda i avtalet och därmed förutsägbara. Avgifterna är samma för alla yrkesgrupper och inkluderar ålderspension, sjukpension från sjukskrivningsdag 91 och en premiebefrielseförsäkring. Läs mer om ITP 1 på Collectums hemsida.

Dessutom ska en tilläggspremie betalas som kompensation till dem som byter från det förmånsbestämda, statliga systemet till det nya avgiftsbestämda systemet. Premien variera beroende på födelseår, men för att minska administration gäller den för alla anställda oavsett anställningsdatum. Den kommer att minska fram till 2037 då den upphör helt.

När börjar avtalet gälla?
Avtalet gäller från 1 januari 2015, vilket innebär att samtliga pensionspremier ska betalas retroaktivt från det datumet (det gäller även den extra pensionspremie för skådespelare m.fl. yrkesgrupper inom kategori 2a i riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Teateförbundet som framgår av Omställnings- och karriärväxlingsavtalet, som finns på sidan Nytt omställningsavtal

Hur ska avgifterna betalas?
Arbetsgivaren måste teckna ett s.k. Pensioneringsavtal med Collectum för att kunna börja betala in ITP-premier. Mer information om detta kommer inom kort att läggas ut.

Vad kostar pensionsavtalet?
Premierna för ITP 1 (ålderspension, sjukpension, premiebefrielseförsäkring och TGL) framgår på Collectums hemsida

Tilläggspremierna framgår av Förhandlingsprotokoll Tjänstepension, Bilaga 1.

Vilka arbetsgivare omfattas?
Scenkonstens tjänstepensionsavtal gäller initialt för de arbetsgivare som tidigare omfattades av PISA-förordningen och AIP-avtalet. Ytterligare arbetsgivare kan anslutas till avtalet efter beslut av parterna.

Vilka arbetstagare omfattas?
Avtalet gäller alla arbetstagare från 18 år som är eller har varit anställda vid samhällsägda scenkonstinstitutioner, oavsett anställningsform (med undantag för dem som enligt övergångsreglerna kvarstår i det statliga systemet).

Hur förändras kostnaderna för arbetsgivarna?
De totala kostnaderna för det nya systemet för pension och omställning blir på sikt 120 miljoner kronor lägre än tidigare systemet. På grund av övergångsreglerna kommer arbetsgivare fortsätta betala PISA-premier och AIP-premier för dem som ligger kvar i det gamla systemet fram till 2022, plus tilläggspremier för dem som byter pensionssystem fram till 2037, vilket gör att kostnadssänkningen 2015 endast blir cirka 60 miljoner kronor för hela branschen (medel som enligt regeringen beslut ska stanna inom scenkonsten).

Denna kostnadssänkning är inte är jämnt fördelad mellan institutionerna. Den framtida kostnaden beror på antalet anställda inom olika konstnärliga grupper och andelen som går på gamla respektive nya systemet. En viktig fråga att bevaka under kommande år är därför att alla anslagsbeslut tas med hänsyn till de verkliga kostnaderna för respektive scenkonstinstitution.

Viktig information vid nyanställning av konstnärlig personal
Vid nyanställning/återanställning av konstnärlig personal är det väldigt viktigt att ni tydligt reglerar vilket pensionssystem som ska gälla, då övergångsreglerna i vissa fall gör det möjligt att välja det nya pensionssystemet oavsett födelseår och pensionsålder. Då beslutet kan få stora konsekvenser för den enskilde är det viktigt att frågan är utredd innan anställningsavtalet träffas.

Kontakta Statens tjänstepensionsverk (SPV) för närmare information om dessa regler, då det är SPV som ansvarar för tolkning och tillämpning av Pisaförordningen. Se även SPVs egna information som lämnades i samband med ett informationsmöte tidigare i våras.

Mer information om det nya systemet kommer att läggas ut löpande. Har du frågor som inte besvaras här, kontakta Svensk Scenkonst. 

Ytterligare information
Collectum 
Trygghetsrådet TRS 
SOK-stiftelsen
Reglering av pension och försäkringar för VD/motsvarande
Viktig information om nya pensionssystemet och VD-förmåner 151125
Collectums handbok till ITP1: Lönedokument 
Förberedelser inför inrapportering till Collectum 151111
Förberedelser inför inrapportering för ITP och SOK 151111 
Stöd för att kostnadsberäkna premierna för ITP och SOK 151027
Klart för inbetalning av ITP-premier besked om omställningspremier i höst 150925 
Tilläggsavtal pensionsavtal 150925 
Tilläggspremier för byte av pensionssystem inom scenkonstbranschen
Avtalsinformation pension och omställning 150903 
Inbetalning av ITP-premier skjuts upp men nya sjuklöneregler gäller ändå 150703 
Pensionsinformation från Svensk Scenkonst 150616 
Pensionsinformation från Trygghetsrådet TRS 150616 
De nya pensions- och omställningsavtalen: Avgifter och administration 150505 
Avtalsnytt #2, 2015
Förhandlingsprotokoll om Tjänstepension 150420
Kompletterande avtal med Musikerförbundet 150420 
Karriärväxling för konstnärlig personal löser pensionsfrågan 150420 
SPV-information 150210 
Avtalsnytt #1, 2015 
Höga ambitioner i pensionsförhandlingarna: Nya avtal klara före 1 april 
Klargjorda förutsättningar för pensionsförhandlingarna 141023
Förslag på nytt pensions- och omställningsavtal överlämnat till facken 140904

Dela:
 • Guide till pensioner och försäkringar

  Här kan du läsa mer om bytet av pensionssystem för de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna, och få en överblick över de olika premier och administratörer som är aktuella för respektive avtal om pensioner och försäkringar.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna