• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
Regionteater Väst Kryp 2013
 Foto: Håkan Larsson
Regionteater Väst Kryp 2013 Foto: Håkan Larsson

Nytt avtal om karriärväxling för konstnärlig personal

Konstnärlig personal vid samhällsägda institutioner omfattas av ett unikt avtal för omställning och karriärväxling som tecknats av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund. Avtalet gäller från 1 januari 2015 och ersätter det tidigare statliga systemet med lägre pensionsåldrar för olika yrkesgrupper, som regeringen avskaffade vid årsskiftet.

Avtalet motiveras av att det inom konstnärliga yrkesgrupper finns ett behov av omställning och karriärväxling före 65 års ålder. Regeringen har uppmanat parterna att via kollektiv­avtal konstruera ett system som kan främja en sådan omställning och därmed garantera en hög konstnärlig nivå inom de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna.

Det nya avtalet uppfyller de krav som Svensk Scenkonst har ställt i förhandlingarna:

• Fasta avgifter som ger förutsägbara kostnader för arbetsgivarna
• Effektiv omställning för konstnärlig personal som måste byta yrke
• Garantier för hög konstnärlig kvalitet i verksamheterna
• Mer rättvisa villkor för frilansare

Hur fungerar avtalet?
Det nya Omställnings- och karriärväxlingsavtalet är avgiftsbestämt, dvs. premierna är fastlagda i avtalet och därmed förutsägbara. Avgifterna är olika för olika yrkesgrupper och har bestämts utifrån respektive grupps förutsättningar och behov, i kombination med de direktiv som regeringen har gett parterna. Läs mer om avgifterna i Omställnings- och karriärväxlingsavtalet.

Genom att arbetsgivare som omfattas av avtalet varje månad betalar in avgifter baserade på utbetalad lön kan dansare, sångare och musiker få aktivt och ekonomiskt omställningsstöd, understöd vid utbildning och andra åtgärder som underlättar övergången till nytt arbete. En förutsättning är att arbetstagaren går in i omställning före en viss ålder. Läs mer om förmånerna i Riktlinjer för omställning och karriärväxling.

För skådespelare m.fl. konstnärliga yrkesgrupper inom kategori 2a i riksavtalet mellan Teaterförbundet och Svensk Scenkonst, för vilka parterna disponerat över reglerna i LAS om anställningsformer, konverteringsregler och turordningsregler, betalar arbetsgivaren istället en extra månatlig pensionspremie. Visstidanställda som lämnar sitt konstnärliga yrke kan också få visst omställningsstöd via TRS.

När börjar avtalet gälla?
Avtalet gäller från 1 januari 2015, vilket innebär att premier ska betalas från det datumet. Under 2015 kommer systemet för omställning och karriärväxling byggas upp så att enskilda arbetstagare kan börja söka och få stöd från 2016.

Hur ska avgifterna betalas?
Parterna har bildat en kollektivavtalsstiftelse som ska ta emot och förvalta de pengar som arbetsgivarna betalar in för dansare, sångare och musiker. Såväl stiftelsen som parterna kommer att informera om när och hur premierna kan börja betalas in. Tillsvidare måste arbetsgivare reservera medelför de omställningsavgifter som enligt avtalet ska betalas in från 1 januari 2015. Har du praktiska frågor kring premieinbetalningarna vänligen kontakta SOK-stiftelsen via: kontakt@sokstiftelsen.se

För skådespelare m.fl. konstnärliga yrkesgrupper som anges inom kategori 2a i riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet ska istället en extra pensionspremie betalas in till Collectum. För mer information om hur en sådan betalning ska göras, gå till sidan Nytt pensionsavtal.

Vilka arbetsgivare omfattas?
Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal gäller för de arbetsgivare som tidigare omfattades av PISA-förordningen och som har anställda inom berörda angivna konstnärliga yrkesgrupper. Dessa listas i Omställnings- och karriärväxlingsavtalet. Ytterligare arbetsgivare kan anslutas till avtalet efter beslut av samtliga parter.

Vilka arbetstagare omfattas?
Avtalet gäller alla arbetstagare från 18 år som är eller har varit anställda vid samhällsägda scenkonstinstitutioner, oavsett anställningsform (med undantag för dem som enligt övergångsreglerna kvarstår i det statliga systemet). Stödets storlek beror på hur många anställningsår och vilken lön personen har haft. Läs mer om detta i Riktlinjer för omställning och karriärväxling.

Vad händer om en anställd inte väljer omställning?
Om en tillsvidareanställd dansare eller sångare väljer att inte gå in i omställning inom det avtalade åldersspannet, ger det nya systemet arbetsgivaren ekonomiskt stöd för att hantera det omställningsbehov som uppstår på arbetsplatsen. Det sker genom en premierabatt som delvis motsvarar vad den anställde kunde ha fått i omställningsstöd. Läs mer om detta i Omställnings- och karriärväxlingsavtalet, Moment 5.

Hur förändras kostnaderna för arbetsgivarna?
De totala kostnaderna för det nya systemet blir på sikt 120 miljoner kronor lägre än tidigare. Men på grund av övergångsreglerna kommer arbetsgivare fortsätta betala PISA-premier och AIP-premier för dem som ligger kvar i det gamla systemet fram till 2022, plus tilläggspremier för dem som byter pensionssystem fram till 2037, vilket gör att kostnadssänkningen 2015 endast blir cirka 60 miljoner kronor för hela branschen (medel som enligt regeringen beslut ska stanna inom scenkonsten).

Denna kostnadssänkning är inte är jämnt fördelad mellan institutionerna. Den framtida kostnaden beror på antalet anställda inom olika konstnärliga grupper och andelen som går på gamla respektive nya systemet. En viktig fråga att bevaka under kommande år är därför att alla anslagsbeslut tas med hänsyn till de verkliga kostnaderna för respektive scenkonstinstitution.

Mer information om det nya systemet kommer att läggas ut löpande. Har du frågor som inte besvaras här, kontakta Svensk Scenkonst.

Ytterligare information: 
Collectum 
Trygghetsrådet TRS 
SOK-stiftelsen
Reglering av pension och försäkringar för VD/motsvarande
Viktig information om nya pensionssystemet och VD-förmåner 151125
Collectums handbok till ITP1: Lönedokument 
Förberedelser inför inrapportering till Collectum 151111
Förberedelser inför inrapportering för ITP och SOK 151111 
Stöd för att kostnadsberäkna premierna för ITP och SOK 151027
Tilläggsavtal pensionsavtal 150925 
Avtalsinformation pension och omställning 150903 
Inbetalning av ITP-premier skjuts upp men nya sjuklöneregler gäller ändå 150703 
Pensionsinformation från Svensk Scenkonst 150616 
Pensionsinformation från Trygghetsrådet TRS 150616 
Tilläggspremier för byte av pensionssystem inom scenkonstbranschen
De nya pensions- och omställningsavtalen: Avgifter och administration 150505  
Förhandlingsprotokoll om Tjänstepension 150420
Kompletterande avtal med Musikerförbundet 150420 
Karriärväxling för konstnärlig personal löser pensionsfrågan 150420  
Förhandlingsprotokoll Omställning och Karriärväxling 150416 
Scenkonsten Omställning- och Karriärväxlingsavtal (SOK-avtalet)   
Riktlinjer för omställning och karriärväxling 150416
SPV-information 150210 
Avtalsnytt #2, 2015
Avtalsnytt #1, 2015 
Beräkningsverktyg för pension och omställning 
Höga ambitioner i pensionsförhandlingarna: Nya avtal klara före 1 april
 
Klargjorda förutsättningar för pensionsförhandlingarna 141023
Förslag på nytt pensions- och omställningsavtal överlämnat till facken 140904
Analys av regeringens ramar för scenkonstbranschens nya pensions- och omställningsavtal 140612 

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna