• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Beräkningsverktyg för pension och omställning

Vad blir kostnaderna för pension och omställning

Det nya systemet för pension och omställning innebär en kostnadssänkning för hela branschen på 60 mkr år 2015. Hur mycket som frigörs på respektive institution beror helt på personalstyrkans framtida sammansättning i ålder och yrkesgrupper.

Som stöd för berörda institutioner att beräkna de faktiska kostnaderna för pension och omställning har Svensk Scenkonst tagit fram ett beräkningsverktyg som finns härintill.


De nya avtalen för pension och omställning gäller från 1 januari 2015. De nya premienivåerna framgår av respektive avtal (se sidorna Nytt pensionsavtal och Nytt omställningsavtal). Samtidigt fortsätter Pisa-förordnigen och AIP-avtalet att gälla för dem som enligt regeringens övergångsregler inte ska omfattas av systemskiftet (se Gamla pensionssystemet).

Beräkningsverktyget här intill är skapat för att ge en sammantagen bild av kostnaderna i det gamla respektive nya systemet, inklusive övergångskostnader.

Observera att vissa kostnader liksom tidigare ligger utanför de fastlagda premierna för pension och omställning, exempelvis särskild löneskatt (för pensionspremier) och arbetsgivaravgifter (för löneökning dansare). I den nya omställningspremien ingår däremot kostnaden för framtida arbetsgivaravgift.

Varje institution måste göra en självständig bedömning av vilka ytterligare beräkningar som krävs för att fastställa sina totala personalkostnader såväl enligt det gamla som enligt det nya systemet.

De totala kostnaderna för pension- och omställning
Pisa-förordningen innebar en stor osäkerhet kring de faktiska premiekostnaderna. Med de nya avtalen för pension och omställning följer en förutsebarhet i den bemärkelsen att samtliga premienivåer nu är fastställda. Era totala kostnader för pension och omställning kommer däremot under en övergångsperiod att utgöras dels av kostnader hänförliga till det gamla Pisa-systemet (avseende övergångskullen), dels av kostnader hänförliga till det nya pensions- och omställningssystemet (avseende övriga anställda).

För att få en korrekt bild av era kostnader måste ni därför bryta ner uppgifterna kring era anställda, så att ni får två grupper: den ena gruppen består av individer som enligt övergångsreglerna även fortsättningsvis omfattas av Pisa-förordningen, den andra gruppen består av övriga anställda, vilka nu omfattas av det nya pensions- och (i förekommande fall) omställningssystemet.

För övergångskullen få ni göra ett antagande om fortsatta SPV-premiekostnader baserade på historiska kostnader, alternativt kontakta SPV för hjälp med prognos. För denna grupp utgår också en pensionspremie om 4,5 procent (enligt reglerna om AIP).

För övriga anställda behöver ni därefter göra ett antal ytterligare nedbrytningar. Till att börja med behöver ni bryta loss den konstnärliga personalen och därefter ordna den kategorivis eftersom olika premiesatser är tillämpliga för olika konstnärliga grupper. På detta sätt får ni en korrekt bild av kostnaderna hänförliga till omställnings- och karriärväxlingsavtalet.

Ni behöver också bryta ner era lönekostnader utifrån ålder, då skiftet av pensionssystem också medfört att vi konstruerat tilläggspremier som varierar i storlek och utgår från just de anställdas ålder. Dessa tilläggspremier är tillämpliga på samtliga anställda som omfattas av det nya pensionsavtalet, oavsett yrkeskategori, och oavsett om man varit anställd tidigare eller inte. Tillkommer gör också en kostnad för premiebefrielse och vissa försäkringar.

Glöm inte heller att göra ett antagande kring ytterligare kostnader beroende på hur många visstidsanställda ni beräknas att ha under året. Detta är naturligtvis mycket svårt, men här kan ni också behöva göra en uppskattning rörande huruvida dessa visstidsanställda kommer att omfattas av Pisa-förordningen (enligt övergångsreglerna) eller de nya avtalen om pension- och omställning, då kostnaderna kan variera mycket beroende på tillämpligt system.

Frigjorda medel och er kostnadsförändring
På många håll förs det diskussioner kring frigjorda medel och hur er kostnad egentligen kommer att förändras under 2015. Som framgår ovan är det förenat med stor osäkerhet att på förhand ange en exakt framtida kostnad då detta är beroende av bland annat hur många anställda som ligger kvar på Pisa-förordningen, faktisk åldersstruktur (påverkar kostnaderna för tilläggspremier), samt i vilken utsträckning ni har en jämn fördelning av visstidsanställda och om dessa omfattas av Pisa-förordningen eller de nya systemen.

För att kunna föra ett så bra resonemang som möjligt om de frigjorda medlen bör ni däremot räkna så detaljerat som möjligt enligt ovan, och därefter jämföra dessa beräknade kostnader för i år, med de faktiska totala SPV-kostnaderna (inklusive AIP) ni hade under föregående år. Fundera då också på om 2014 är ett rättvist år att jämföra med, eller om ni har bedrivit en verksamhet som just detta år medfört exempelvis ovanligt höga pensionskostnader (vilket ni i så fall måste tydliggöra). Denna jämförelse ger en indikation på hur era kostnader förändras i och med ikraftträdandet av det nya pensions- och omställningssystemet.

Svensk Scenkonst har tillsammans med förhandlingsdelegationen och konsultbolaget PwC tagit fram ett beräkningsverktyg som kan användas som stöd i era beräkningar över kostnadsförändringen. Information om beräkningsverktyget hittar ni här och det uppdaterade beräkningsverktyget hittar ni här på nedladdad excelfil.

Praktiska frågor
Praktiska frågor rörande premiebetalning mm. tas lämpligen direkt med Collectum som alltså fungerar som en länk mellan er som arbetsgivare, de anställda som omfattas av det nya pensionsavtalet, samt de försäkringsbolag som förvaltar pensionerna. Se även utförlig information på Collectums hemsida. 

Ytterligare information
Information om beräkningsverktyget 151111
Beräkningsverktyg 151028
Stöd för att kostnadsberäkna premierna för ITP och SOK 151027
Frigjorda medel och beräkningar 151027

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna