• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
Göteborgs Symfoniker Slottsskogen 2014
 Foto: Emma Grann
Göteborgs Symfoniker Slottsskogen 2014 Foto: Emma Grann

Stadgar för Svensk Scenkonst

Gällande stadgar reviderades senast den 6 maj 2015.

Antagna den 1 januari 1947.
Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april 1987, den 13 november 1987, den 22 mars 1988, den 11 maj 1995, den 22 april 1997, den 4 maj 1999, den 26 april 2001, den 9 maj 2003, den 19 maj 2005, den 10 mars 2006, den 19 april 2007, den 6 maj 2011, den 4 maj 2012 och den 6 maj 2015.

Gällande fr.o.m. den 6 maj 2015

 

§ 1

ÄNDAMÅL

Svensk Scenkonst, är en branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater som har till ändamål att förena företag inom scenkonstområdet och därmed närbesläktade verksamheter för att tillvarataga och befrämja gemensamma intressen. Det tillkommer Svensk Scenkonst sär­skilt

att främja utvecklingen inom de verksamhetsområden Svensk Scenkonst företräder

att biträda medlemmarna vid förhandlingar med arbetstagar‑ och intresseorganisationer

att på medlemmarnas vägnar förhandla om och sluta gemensamma avtal med arbetsta­gar‑ och intresseorganisationer samt

att på sätt dessa stadgar bestämmer lämna medlemmarna ersättning för skada, som uppkommit vid arbetskonflikt.

Förbundet tillhandahåller, mot avgift, genom servicebolag de tjänster som erfordras för att ändamålsenligt fullgöra förbundets uppgifter.

§ 2

SVENSK SCENKONSTS SÄTE

Svensk Scenkonst har sitt säte i Stockholm.

§ 3

MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlem är skyldig att ställa sig förbundets stadgar till efterrättelse.

§ 4

MEDLEMSKAPS OMFATTNING

Medlemskap skall omfatta företagets samtliga arbetstagare och uppdragsta­gare, för vilka Svensk Scenkonst sluter avtal.

Svensk Scenkonsts styrelse äger medgiva undantag härifrån.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap, är skyldig att på be­gäran lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning han bedriver annan rörelse.

§ 5

INTRÄDE

Ansökan om inträde ingives till Svensk Scenkonsts styrelse på fastställd blankett under­tecknad med sökandes firma.

Ansökan skall vara åtföljd av i Svensk Scenkonsts stadgar föreskriven garantiförbindelse.

§ 6

MEDLEMS UPPGIFTSSKYLDIGHET

Medlem är skyldig att årligen före den 15 februari lämna uppgift på fast­ställd blankett om de förhållanden per den 31 december föregående år som bildar underlag för beräkning av årsavgift till förbundet och dess servicebolag, garantiförbindelse och upprättande av röstlängd.

Medlem är vidare skyldig att lämna de uppgifter angående arbets‑ och löneförhållan­den av betydelse för Svensk Scenkonsts verksamhet som Svensk Scenkonst infordrar. 

§ 7

ÖVERTAGANDE AV MEDLEMSKAP

Övergår rörelse, vilken drives av medlem, till annan innehavare, och önskar denne övertaga medlemskapet, skall han till Svensk Scenkonst ingiva ansökan därom med fullständiga inträdeshandlingar. Därest övertagandet vederbörligen medges, inträder den innehava­ren i den förres alla rättigheter och skyldigheter gentemot Svensk Scenkonst.

§ 8

UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Utträde efter från endera sidan verkställd uppsägning må, med nedanstående undantag, ske endast vid ett kalenderårs utgång och med iakttagande av sex månaders uppsäg­ningstid. Uppsägning skall ske skriftligen.

Efter egen uppsägning må dock medlem icke vinna utträde utan att ha till­hört Svensk Scenkonst under minst två hela kalenderår. Ej heller må ansökan om utträde göras under pågående arbetskonflikt, berörande Svensk Scenkonst eller någon av dess med­lemmar.

Medlem, som nedlägger eller överlåter sin rörelse, kan beviljas utträde med utgången av löpande kalenderår. Medlem, som blir försatt i konkurs, upp­hör omedelbart att vara medlem.

Utan hinder av vad ovan sägs må styrelsen till utträde med utgången av löpande kalenderår uppsäga medlem, som vid avgivande av medlemsuppgift ej iakttagit vad i § 6 första stycket stadgas, eller under två kalenderår i följd ej erlagt på dem belöpande avgifter.

Medlem, som uppenbart motverkar Svensk Scenkonsts syften eller på annat sätt visar sig ovärdig medlemskap, må av styrelsen omedelbart uteslutas.

Medlem, som utträtt eller blivit utesluten, har ej rätt att återfå de av­gifter eller bidrag han erlagt, eller att i övrigt erhålla någon del av Svensk Scenkonsts tillgångar. I § 11 omförmäld garantiförbindelse skall återlämnas till med­lemmen, så snart denne fullgjort sina skyldigheter enligt dessa stadgar.

§ 9

AVGIFTER

Mom 1

Medlem är skyldig att till Svensk Scenkonst erlägga

dels inträdesavgift, utgående med ett belopp, vilket fastställs av stämman att gälla för nästkommande stämmoperiod,

dels årsavgifter till förbundet och dess servicebolag efter grunder, som för varje stämmoperiod av stämman fastställes.

Årsavgifterna erlägges på sätt som styrelsen närmare bestämmer.

Styrelsen må, där särskilda omständigheter därtill föranleda, besluta om undantag för medlem från vad i detta moment stadgas.

Mom 2

Stämma eller extra stämma äger besluta om särskild uttaxering utöver ovan angivna ordinarie avgifter, dock får sådan uttaxering under ett år inte överstiga beloppet av de ordinarie avgifterna. För dylik beslutsgiltighet erfordras, att det biträtts av minst tre fjärdedelar av de avgivna röster­na.

Mom 3

Med inträdesavgifter, årsavgifter och eventuella andra inkomster bestrides Svensk Scenkonsts förvaltningskostnader och övriga utgifter för Svensk Scenkonsts ändamål. Det even­tuella överskottet tillföres vid varje års slut Svensk Scenkonsts fonder enligt närmare bestämmelser i § 31.

§ 10

ANSVARIGHETSBELOPP

För varje medlem skall årligen bestämmas ett ansvarighetsbelopp. Detta utgör för närvarande tre procent av i medlemmens underlag för beräkning av årsavgifter redovisa­de lönesumma och upphovsrättsersättningar enligt Svensk Scenkonsts kollektivavtal, nedan kallat underlaget, som medlemmen under föregående kalenderår utbetalat i rörelse vilken omfattas av medlemskapet, dock lägst 20.000 kr. Styrelsen äger lämna närmare föreskrifter rörande underlagets beräkning.

Underlaget skall av medlemmen skriftligen, i den ordning styrelsen närmare bestäm­mer, meddelas icke blott vid ansökan om inträde i Svensk Scenkonst utan även årli­gen före den 15 februari. Med ledning av dessa uppgifter skall styrelsen enligt ovan angivna grunder fastställa medlemmens ansvarighetsbelopp såväl vid inträde i Svensk Scenkonst som årligen före den 1 juli.

Lämnas inte underlaget inom föreskriven tid, äger styrelsen fastställa ett ansvarighets­belopp med ledning av vad som är känt angående omfattningen av medlemmens rörelse. Styrelsens beslut om nytt ansvarighetsbelopp gäller från och med den 1 januari det år beslutet fattas. Beslutet skall tillstäl­las medlemmen per rekommenderat brev.

Om särskilda skäl föreligger, må styrelsen medge att ansvarighetsbeloppet beräknas efter underlag från annat än föregående år, ävensom att det fast­ställs för annan tid än helt år. I sistnämnda fall skall gälla vad styrel­sen därom beslutar.

Har i enlighet med vad i § 11 stadgas beslut fattats om uppsägning av ansvarighetsbe­lopp, skall vid senare årligt fastställande av ansvarighets­belopp iakttas, att detta skall utgöra lägst det belopp som sålunda upp­sagts efter avdrag av vad som därav inbetalats.

§ 11

GARANTIFOND OCH GARANTIFÖRBINDELSE

Varje medlem skall avlämna garantiförbindelse att, utöver de avgifter varom förmäles i § 9, till Svensk Scenkonst eller order inbetala en summa som motsvarar hans ansvarighetsbelopp. Medlem skall i denna förbindelse även förplikta sig att inbetala intill detta belopp i fall som avses i § 30.

Medlemmarnas ansvarighetsbelopp utgör tillsammans Svensk Scenkonsts garantifond och må uppsägas till betalning endast efter beslut av styrelsen, då så erfordras för utgivande av ersättning vid konflikt enligt bestämmelserna i § 12 och med beaktande i övrigt av här nedan angivna föreskrifter.

Vid uppsägning av ansvarighetsbelopp skall iakttas

dels att uppsägning skall ske med belopp som för samtliga medlemmar beräk­nas efter lika procenttal på de vid beslutets fattande gällande ansvarig­hetsbeloppen,

dels att inkrävande av uppsagt belopp får ske med högst tjugofem procent av nyss angivna ansvarighetsbelopp för varje period om sex månader, räknat från dagen då uppsägningsbeslutet fattades. Då särskilda skäl föreligger äger styrelsen vid krävande av inbetalning undanta medlem som under näst föregående tolvmånadersperiod varit utsatt för längre arbetsnedläggelse.

Har medlem enligt föregående stycke inbetalat medel, skall ansvarighetsbe­loppen minskas med de inbetalda beloppen. Sådana av medlemmarna inbetalda medel skall, så snart Svensk Scenkonsts tillgångar det medger, återbetalas till medlem­marna, varvid ansvarighetsbe­loppen i motsvarande mån åter ökas. Svensk Scenkonst må dock på stämma eller extra stämma besluta, att Svensk Scenkonsts återbetalningsskyldighet för inbetalda medel skall upphöra och att ansvarighetsbeloppen, utan att åter­betalning skett, skall uppbringas till den storlek som i § 10 stadgas.

Har styrelsen enligt ovan fattat beslut om uppsägning av ansvarighetsbe­lopp, äger styrelsen jämväl besluta att medlems garantiförbindelse skall i motsvarande mån pantförskrivas till säkerhet för lån som av Svensk Scenkonst upptas. Med­lem skall i sådant fall underrättas om pantförskrivningen och är i förekom­mande fall skyldig att gentemot kreditgivaren fullgöra den betalningsskyl­dighet enligt garantiförbindelsen som följer av vad ovan stadgats.

§ 12

ERSÄTTNING VID ARBETSKONFLIKT

Mom 1

Vid strejk, blockad, lockout eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd an­kommer det på styrelsen att besluta, huruvida och till vilket belopp er­sättning av Svensk Scenkonsts tillgängliga medel skall tilldelas medlem för skada genom arbetskonflikten.

Medlem bör ersättas med de nettokostnader, som orsakats av arbetskonflik­ten, i den mån Svensk Scenkonsts tillgångar tillåter detta.

Om styrelsen inte är enig skall fråga om ersättning överstigande 10% av tillgängliga medel hänskjutas till stämma eller extra stämma.

Mom 2

Ersättning bör ej beslutas utgå

1.  till medlem, som ej tillhört Svensk Scenkonst minst tre månader.

2.  till medlem, som häftar i skuld till Svensk Scenkonst för förfallna avgifter.

3.  till medlem, som underlåtit att följa styrelsens direktiv under kon­flikten eller eljest vidtagit åtgärd, som varit stridande mot Svensk Scenkonsts och övriga medlemmars intressen under konflikten.

4.  till medlem, vars medlemskap upphör under strejk eller lockout.

Mom 3

Medlem är skyldig att lämna styrelsen erforderliga uppgifter för bestäm­mande av ersättning enligt denna paragraf.

§ 13

FÖRFARANDE VID LOCKOUT MM

Väckes fråga om påbjudande av lockout eller annan stridsåtgärd skall för­slag härom underställas de medlemmar, hos vilka stridsåtgärd föreslagits. Styrelsen kan efter sådant samråd påbjuda den föreslagna stridsåtgärden, därest två tredjedelar av styrelsens avgivna röster biträder förslaget.

§ 14

FÖRFARANDE VID STREJK ELLER BLOCKAD

Hotar strejk eller blockad att utbryta hos medlem, skall denne ofördröj­ligen göra anmälan därom till Svensk Scenkonst. Det åligger Svensk Scenkonst att vidtaga sådana åtgär­der som befinnes lämpliga för stridsåtgärdens avvärjande.

Utbryter strejk eller blockad hos medlem, skall denne ofördröjligen till Svensk Scenkonst insända skriftligt meddelande om förhållandet. Medlemmen skall därjämte meddela Svensk Scenkonst alla upplysningar angående strejken, som av Svensk Scenkonst begäres eller eljest finnes vara av vikt.

§ 15

MEDLEMS SKYLDIGHET VID KONFLIKT

Har lockout påbjudits, är medlem skyldig ställa sig lockoutbeslutet till efterrättelse. Medlem, som underlåter detta, är underkastad påföljd som sägs i § 30.

Vid strejk eller lockout skall därav berörd medlem ofördröjligen upprätta och till Svensk Scenkonst insända förteckning över strejkande eller utestängda arbets­tagare med angivande av sysselsättning.

Arbetsgivare som för någon del av sin verksamhet är ansluten till Svensk Scenkonst är förbjuden att under pågående strejk, lockout eller annan jämförlig strids­åtgärd i strid mot styrelsens beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare. Styrelsen bör vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra dessa bestämmelsers efterlevnad. Gör medlem sig skyldig till överträdelse eller kringgående av bestämmelserna i denna paragraf eller av med stöd därav lämnade föreskrifter och sker detta uppsåtligen, är medlem­men underkastad påföljd som sägs i § 30.

§ 16

SKYLDIGHET IFRÅGA OM AVTAL

Vill medlem ingå kollektivavtal med fackförening, fackförbund eller annan organisa­tion, skall förslag därtill underställas Svensk Scenkonsts styrelse. Dylikt avtal må ej upprättas utan styrelsens godkännande. Styrelsen äger påbjuda upp­sägning av kollektivt avtal och lämna föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning och om arbetsvillkor vilka icke är reglerade i sådant avtal ävensom i övrigt om medlems förfarande i arbetsgivarfrågor, som styrelsen finner vara av större vikt.

I kollektivavtal, som upprättas mellan medlem och fackförening eller fack­förbund, får ej intas bestämmelse innebärande att arbetsgivaren ej har rätt att begagna arbetstagare från vilken organisation som helst eller arbets­tagare stående utanför organisation. Gör medlem sig skyldig till överträd­else eller kringgående av bestämmelserna i denna paragraf eller av med stöd därom lämnade föreskrifter och sker detta uppsåtligen, är medlemmen under­kastad påföljd som sägs i § 30.

§ 17

STYRELSE

Styrelsen väljes av stämman för en period om ett år. Den skall bestå av en särskilt vald ordförande, en särskilt vald vice ordförande och ytterligare elva- fjorton ledamöter, dock skall stämman välja fjorton ledamöter utöver ordföranden och vice ordföranden. Styrelsen äger rätt att för visst sammanträde eller viss period adjungera annan person antingen denne företräder medlem eller icke.

§ 18

STYRELSENS ÅLIGGANDE

Det åligger styrelsen

att verka för anslutning till Svensk Scenkonst,

att tillse att Svensk Scenkonsts stadgar noga efterlevs av medlemmarna

att förbereda alla ärenden till stämmor,

att verkställa vid stämmor fattade beslut,

att företräda Svensk Scenkonst och besluta i alla frågor, som icke enligt stadgarna är undantagna från styrelsens befogenhet,

att tillse, att noggranna räkenskaper förs över Svensk Scenkonsts inkomster och utgifter, samt att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta dess tillgångar,

att då styrelsen finner omständigheterna därtill föranledda sammankalla till extra stämma,

att vid behov, inom styrelsen, utse arbetsutskott samt lämna anvisningar för dess verksamhet,

att ha ansvaret för förhandlingsverksamheten,

att vid behov inrätta förhandlingsdelegation,

att antaga och entlediga förbundsdirektören samtövriga funktionärer i Svensk Scenkonst,

att lämna förbundsdirektören instruktion och anvisningar för verksam­heten,

Det åligger styrelsen att tillse att Svensk Scenkonsts värdehandlingar förvaras på be­tryggande sätt.

Styrelsen bemyndigar en eller flera personer inom eller utom densamma att var för sig eller samfällt teckna Svensk Scenkonsts firma.

tyrelsen äger befullmäktiga ombud att på Svensk Scenkonsts vägnar söka, kära och svara, så ock eljest föra dess talan.

§ 19

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordföranden eller förbundsdirektören. Dessutom skall kallelse utfärdas, om det påkallas av minst fem ledamöter av styrelsen.

§ 20

STYRELSENS BESLUT

Styrelsen är beslutsmässig då minst åtta ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid sammanträdet de flesta rösterna förena sig, men vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföran­den vid sammanträdet.

Vid behandling av ärende, som angår någon styrelseledamot enskilt, må sty­relseledamoten ej delta i beslutet.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Varje ledamot, som deltagit an­ses ha biträtt det protokollförda beslutet, såvida denne ej till protokol­let anfört avvikande mening.

§ 21

FÖRBUNDSDIREKTÖR

Förbundsdirektören ansvarar juridiskt och ekonomiskt för Svensk Scenkonsts löpande verksam­het. I detta hänseende åligger det verkställande förbundsdirektören särskilt

att förbereda och låta förbereda inkommande ärenden för styrelsens avgörande,

att verkställa styrelsens beslut,

att i enlighet med styrelsens direktiv och dessa stadgar biträda medlem­marna vid förhandlingar,

att antaga och entlediga sådan kanslipersonal varom styrelsen ej fattar be­slut

samt

att i övrigt bevaka Svensk Scenkonsts intressen.

Utan särskild fullmakt äger förbundsdirektören att själv eller genom av förbundsdirektören befullmäktigat ombud söka, kära och svara för Svensk Scenkonst ävensom föra dess talan i övrigt.

§ 22

VERKSAMHETSPERIOD OCH RÄKENSKAPSÅR

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Svensk Scenkonsts räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhetsperioden är två på varandra följande kalenderår.

För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning, vilken skall tillställas revisorerna senast den 1 april påföljande år.

§ 23

REVISION

Granskningen av Svensk Scenkonsts räkenskaper verkställs årligen, senast den 1 maj, av två av stämman valda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad.

Granskningen av förvaltningen i övrigt verkställes av de två revisorerna för verksam­hetsperioden. Senast den 1 maj året efter verksamhetsperiodens utgång skall revisorer­na avsluta granskningen av den föregående verksamhetsperiodens förvaltning samt avlämna berättelse därom.

§ 24

STÄMMA

Stämma hålls varje år före den 15 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma hålls, då styrelsen finner sådant behövligt, så ock då stämma skriftligen påkallas av revisorer eller, för särskilt uppgivet ären­de, av medlemmar representerande minst en tjugondedel av sammanlagda röste­tal inom Svensk Scenkonst enligt § 28.

Kallelse till stämma sker genom brev eller e-post, som skall avsändas med posten minst sex veckor före stämman. Särskild kallelse därutöver innefattande uppgift om vad som skall förekomma vid stämman utsändes senast 14 dagar före stämman.

Till extra stämma sker kallelse minst 14 dagar före stämman. Påfordrar ärende skyndsam behandling, må extra stämma hållas tre dagar efter utfärdad kallelse som i sådant fall kan ske per telefon eller e-post.

§ 25

ÄRENDE VID STÄMMAN

Vid stämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

a)     val av ordförande och vice ordförande vid mötet,

b)    fastställande av röstlängden,

c)     val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,

d)    fråga om mötet blivit behörigt utlyst,

e)     styrelsens förvaltningsberättelse,

f)     revisorernas berättelse,

g)     fastställande av resultat- och balansräkningarna,

h)    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirek­tören,

i)     framställningar från styrelsen,

j)     av medlem gjord framställning, som minst fyra veckor före stämman skrift­ligen anmälts till styrelsen för behandling vid stämman,

k)    bestämmande av arvode samt dagtraktamente och reseersättning för ledamöter av sty­relse, arbetsutskott och valnämnd samt för förhandlingsdelegater,

l)     bestämmande av avgifter till förbundet och dess servicebolag

m)   val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,

n)    val av övriga ledamöter av styrelsen,

o)    val av två revisorer jämte suppleanter för dessa,

p)    val av fyra ledamöter och två suppleanter i valnämnd enligt § 27

Därjämte behandlas de ärenden, som är angivna i kallelsen eller omedel­bart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelser. Annat ärende må upptagas till överläggning men ej till beslut.

§ 26

EXTRA STÄMMA

Vid extra stämma må till beslut endast upptas ärende, som är angivet i kallelsen. Annat ärende må endast upptas till överläggning.

§ 27

VALNÄMND

Valnämnden skall bestå av högst fyra ordinarie ledamöter och högst två suppleanter. För en tid av två år utser stämman enligt § 25 två ordinarie ledamöter och en suppleant.

Valnämndens uppgift är att ta emot och för stämman, eller i förekommande fall extra stämma, framlägga förslag med avseende på val enligt § 25 punkterna a), c), m), n) och o).

Valnämndens förslag bör föreligga i så god tid att det kan utsändas samtidigt med särskild kallelse till stämman.

§ 28

OMRÖSTNING

Vid stämma skall de närvarande efter huvudtalet utse presidium och protokollförare. I övrigt gäller röstberäkning enligt följande:

Vid beräkning skall den högsta årsavgift till förbundet och dess servicebolag som jämlikt § 9 mom 1 tredje stycke debite­ras medlem (nedan kallad A) utgöra utgångspunkten. Om årsavgift faller mellan två gränsskikt skall det röstetal tillämpas som gäller det högre skiktet.

12    röster inom intervallet     A     t o m  80%   av   A

11    "        "       "                79%     "         60%   "     A

10    "        "       "                59%     "         50%   "     A

9    "        "       "                49%     "         40%   "     A

8    "        "       "                39%     "         35%   "     A

7    "        "       "                34%     "         30%   "     A

6    "        "       "                29%     "         25%   "     A

5    "        "       "                24%     "         20%   "     A

4    "        "       "                19%     "         15%   "     A

3    "        "       "                14%     "         10%   "     A

2    "        "       "                  9%     "           5%   "     A

1    "        "       "                             under  5%   "     A

Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger befull­mäktiga annan medlem att föra sin talan; ingen må dock företräda fler än fem medlemmar.

Omröstningen sker öppet, men val verkställs, om någon så påfordrar, med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening varom de flesta i röstningen, direkt eller genom ombud, deltagande medlemmar förena sig. Är även deras antal lika avgörs utgången genom lottning.

Medlem, som önskar utöva rösträtt för egen del eller som befullmäktigat om­bud för annan medlem, bör göra anmälan därom till Svensk Scenkonsts kansli minst tre dagar före mötets hållande för upprättande av röstlängd, i det senare fal­let med bifogande av erhållen fullmakt.

§ 29

DUBBEL ANSTÄLLNING

Medlem, som träffar anställningskontrakt med artistpersonal, som redan är anställd för samma tid hos annan medlem, är skyldig att avstå från den anställde till förmån för den tidigare kontrakterade anställningen.

§ 30

PÅFÖLJD VID BROTT MOT STADGAR OCH BESLUT

Har medlem uppsåtligen brutit mot bestämmelserna i §§ 13, 14, 15 eller 16 eller mot föreskrifter, som lämnats med stöd av § 15, skall medlem till Svensk Scenkonst utge det skadestånd, som Svensk Scenkonst prövar skäligt bestämma. Skadestånd må högst bestämmas till den i § 11 omnämnda garantiförbindelsens belopp och må uttagas ur denna.

Huruvida och till vilket belopp skadestånd skall utges avgörs av styrelsen, vilken dock må hänskjuta sådant ärende till Svensk Scenkonst vid stämma eller extra stämma.

Underlåter medlem att erlägga vad denne sålunda blivit skyldig att utge skall styrelsen omedelbart vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.

§ 31

FÖRBUNDETS FONDER

Förbundets fonder består av försäkringsfond och garantifond.

Vid varje års slut förs det eventuella överskottet av Svensk Scenkonsts verksamhet under året till försäkringsfonden.

Försäkringsfondens medel får tagas i anspråk dels enligt bestämmelserna i § 12 för att tilldela medlem ersättning för skada genom arbetskonflikt och dels till bestridande av Svensk Scenkonsts förvaltningskostnader och övriga utgifter för Svensk Scenkonsts ändamål, i den mån de årliga inkomsterna ej förslår härtill.

Garantifonden består av medlemmarnas ansvarighetsbelopp enligt § 10 och må infordras endast vid arbetskonflikt efter beslut av styrelsen, i den mån andra medel icke finns tillgängliga och utges såsom ersättning enligt bestämmelserna i § 12.

§ 32

AVGÖRANDE AV TVIST

Tvist mellan medlem å ena sidan och Svensk Scenkonst å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.

I samtliga de fall, då Svensk Scenkonst äger mot medlem göra i § 11 omförmälda garantiförbindelser gällande, äger Svensk Scenkonst dock, anhängiggöra sin talan vid allmän domstol.

§ 33

STADGEÄNDRINGAR OCH SVENSK SCENKONSTS UPPLÖSNING

För ändring av dessa stadgar eller Svensk Scenkonsts upplösning erfordras antingen att samtliga närvarande medlemmar vid stämman förenar sig i beslut därom, eller att dylikt beslut fattas vid två på varandra följande stämmor, varav ett är ordinarie stämma, det senare minst en månad efter det förra, samt att beslutet vid den senare stämman biträdes med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

I händelse av Svensk Scenkonsts upplösning skall dess behållna förmögenhet fördelas bland dess dåvarande medlemmar i förhållande till summan av vad var och en under de senaste tio åren inbetalt i avgifter.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna