• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Integritetspolicy

Svensk Scenkonst och Svensk Scenkonst Servicebolag AB (nedan kallad Svensk Scenkonst) värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle personuppgifter aldrig säljas till en annan organisation). Denna integritetspolicy förklarar hur personlig information samlas in och används. Den beskriver också den registrerades rättigheter och hur de kan göras gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i Svensk Scenkonsts behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter i de fall de kan kopplas till fysiska personer.

 Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?

Svensk Scenkonst, organisationsnummer 802003–4479, och Svensk Scenkonst Servicebolag AB, organisationsnummer 556730–3192, med adress Birger Jarlsgatan 39 1 tr, 111 87 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för organisationernas behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som medlemsföreträdare/kund och i vilket ändamål (varför)?

Svensk Scenkonst samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlas dina personuppgifter in när du 

- anlitar Svensk Scenkonst för exempelvis rådgivning, förhandling eller annan medlemsservice,

- anmäler dig till att delta i kurser, seminarier, nätverk och liknande,

- tar del av information och anmäler dig till prenumerationstjänster för nyhetsbrev med mera,

- svarar på enkäter och deltar i undersökningar,

- söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos Svensk Scenkonst, och

- besöker Svensk Scenkonsts kontor, söker kontakt med Svensk Scenkonst i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med Svensk Scenkonst.

 Svensk Scenkonst strävar efter att inte begära in känslig information, så kallade känsliga personuppgifter (exempelvis uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, kriminellt förflutet, kroppslig eller mental hälsa eller sexuell läggning), såvida det inte finns rättsliga grunder för det. Om du lämnar sådana uppgifter betraktas det som om du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information, till exempel inför ett seminarium om att du är allergiker och önskar särskild kost, förutsätts att du vill att uppgifterna registreras.

Från vilka källor hämtas dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till Svensk Scenkonst, eller som Svensk Scenkonst samlar in från dig utifrån hur du använder Svensk Scenkonsts tjänster, kan personuppgifter också komma att samlas in från någon annan (så kallad tredje part).

Vilka kan Svensk Scenkonst komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att Svensk Scenkonst ska kunna erbjuda sina tjänster delas dina personuppgifter med organisationer som är så kallade personuppgiftsbiträden för Svensk Scenkonst. Ett personuppgiftsbiträde är en organisation som behandlar informationen för Svensk Scenkonsts räkning enligt givna instruktioner. Svensk Scenkonst har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med exempelvis:

 1. IT-tjänster (organisationer som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar).
 2. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

  När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Svensk Scenkonst har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla åtaganden i enlighet medlemsvillkor). Alla personuppgiftsbiträden kontrolleras för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Svensk Scenkonst har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa Svensk Scenkonsts säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

  Organisation som är självständigt personuppgiftsansvariga

  Svensk Scenkonst delar även dina personuppgifter med vissa organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att organisationen är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är Svensk Scenkonst som styr hur informationen som lämnas till organisationen ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som Svensk Scenkonst delar dina personuppgifter med är:

  1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) i de fall skyldighet till det föreligger enligt lag eller vid misstanke om brott.

   När dina personuppgifter delas med en organisation som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

  Hur länge sparas dina personuppgifter?

  Svensk Scenkonst sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

  Vad har du för rättigheter som registrerad?

  Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag)

  Svensk Scenkonst strävar efter att vara öppna och transparenta med hur dina personuppgifter behandlas och om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter som behandlas om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

  Rätt till rättelse

  Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

  Rätt till radering

  Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: 

  -  Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

  - Du invänder mot en intresseavvägning som Svensk Scenkonst har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än Svensk Scenkonsts berättigade intresse.

  - Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

  - Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

  - Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse Svensk Scenkonst omfattas av.

  - Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (till exempel sociala medier).

   Tänk på att Svensk Scenkonst kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från framförallt bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att Svensk Scenkonst ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle Svensk Scenkonst vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer istället personuppgifterna att blockeras från att användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

  Rätt till begränsning

  Du har rätt att begära att Svensk Scenkonsts behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Svensk Scenkonst behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om personuppgifterna inte längre behövs för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos Svensk Scenkonst. Det innebär att du kan begära att Svensk Scenkonst inte raderar dina uppgifter.

   Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Svensk Scenkonst har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid som behövs för att kontrollera huruvida Svensk Scenkonsts berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

   Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får Svensk Scenkonst bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

  Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

  Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

   Berättigat intresse

  I de fall Svensk Scenkonst använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver Svensk Scenkonst kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får uppgifterna bara behandlas för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

  Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av Svensk Scenkonsts tjänster eller annars sökt upp Svensk Scenkonst för att få veta mer om tjänsterna som erbjuds räknas inte som direktmarknadsföring.

   Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Svensk Scenkonst att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

  Rätt till dataportabilitet

  Om Svensk Scenkonsts rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

  Hur hanteras personnummer?

  Svensk Scenkonst kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Användandet av ditt personnummer minimeras alltid i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

  Vad är cookies och hur används det?

  Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från Svensk Scenkonsts webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På svenskscenkonst.se används följande cookies:

  1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
  2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
  3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
  4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos Svensk Scenkonst används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics.).
  5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). 

  De cookies som används förbättrar framförallt de tjänster som Svensk Scenkonst erbjuder. Några av tjänsterna behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Svensk Scenkonst använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av de tjänster som Svensk Scenkonst erbjuder och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

  Hur skyddas dina personuppgifter?

  Svensk Scenkonst använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada) har vidtagits. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Svensk Scenkonst ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem. 

  Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

  Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att en organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

  Hur kontaktar du Svensk Scenkonst lättast vid frågor om dataskydd?

  Om du har frågor eller problem beträffande Svensk Scenkonsts integritetspolicy eller om eventuell behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@svenskscenkonst.se

  Ändringar i integritetspolicyn

  Svensk Scenkonst kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för Svensk Scenkonsts behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

          Integritetspolicyn gäller från den 25 maj 2018.

Här kan du ladda ner vår integritetspolicy.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2018
  Producerad av Sajtkonsulterna