• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Frågor och svar

Nedan besvaras vanliga frågor för den som är är nyfiken på lärande rekrytering och som funderar på att anställa någon inom ramen för yrkesintroduktion. För att komma till ett svar - leta dig neråt på sidan.

Vem kan anställas yrkesintroduktion?

Vad gäller för den anställde som anställs för yrkesintroduktion?

Vad krävs för att anställa en ungdom på yrkesintroduktion?

Vad gäller om det finns en f d anställd som har företrädesrätt till återanställning?

Finns det några formella krav på vad en utbildnings- och handlingsplan ska innehålla?

Kan man anställa en person som är 24 år idag men som kommer att fylla 25 år under tiden yrkesintroduktionsanställningen pågår?

Vad ska den yrkesintroduktionsanställde har för lön?

Hur mycket ska vara arbete och hur mycket ska vara utbildning?

Vad sker efter yrkesintroduktionsanställningens slut?

Får man tillgodoräkna sig tiden i yrkesintroduktionsanställning som anställningstid inom företaget?

Går det att avsluta en yrkesintroduktionsanställning i förtid?

Vad krävs för ekonomiskt stöd?

Hur stort är det ekonomiska stöd som kan få som arbetsgivare för yrkesintroduktionsanställning?

Vilka krav ställer AF på handlednings- och utbildningsplanen för att stöd ska utbetalas?

Måste den som ska anställas för yrkesintroduktion vara inskriven hos AF?

Hur länge betalas det ekonomiska stödet ut?

Kan jag ansöka om stödet i efterhand?

 

 •  Arbetgivare

Vem kan anställas yrkesintroduktion?
Yrkesintroduktion riktar sig till ungdomar under 25 år som genomgått gymnasiet eller av godtagbar anledning inte fullföljt utbildningen, och som inte har relevant yrkeserfarenhet.  


Vad gäller för den anställde som anställs för yrkesintroduktion?
Yrkesintroduktionsanställningen utgör en egen anställningsform, en tidsbegränsad anställning med lärande.  Utöver det som särskilt regleras i det centrala avtalet om yrkesintroduktion är de centrala kollektivavtalen för branschen och eventuella lokala avtal tillämpliga för yrkesintroduktionsanställningar.


Vad krävs för att anställa en ungdom på yrkesintroduktion?
Företaget måste vara medlem i Svensk Scenkonst. Utöver det centrala kollektivavtalet om yrkesintroduktion krävs det också att arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen träffar en lokal överenskommelse om att tillämpa yrkesintroduktionsanställning vid företaget.

Vid frågor om den lokala överenskommelsen kontakta Svensk Scenkonst eller Teaterförbundet för scen och film. Varje enskild yrkesintroduktionsanställning ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan. Inom scenkonsten gäller det för yrkesgrupper inom teknik och administration.


Vad gäller om det finns en f d anställd som har företrädesrätt till återanställning?
Yrkesintroduktionsanställning kan ske hos arbetsgivaren även om det finns andra tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning. Yrkesintroduktionsanställning strider i dessa fall inte mot företrädesrätten.

 

 • Handledare och utvecklingsplan


För varje person som anställs i yrkesintroduktionsanställning ska det utses en handledare samt upprättas en individuell utvecklingsplan som omfattar arbetsuppgifter och utbildnings- och introduktionsinsatser.

Finns det några formella krav på vad en utbildnings- och handlingsplan ska innehålla?
Det finns inga formella krav på innehållet men det ska minst framgå vilka arbetsuppgifter som gäller för den som får en ya, vilken utbildning den anställde ska få och hur handledningen ska gå till. För att ha möjlighet till ekonomiskt stöd för personer anställda i yrkesintroduktionsanställning finns dock vissa krav för handlednings- och utbildningsplanen,


Kan man anställa en person som är 24 år idag men som kommer att fylla 25 år under tiden yrkesintroduktionsanställningen pågår?
Ja, personen får dock inte ha fyllt 25 år när yrkesintroduktionsanställningen påbörjas.


Hur mycket ska vara arbete och hur mycket ska vara utbildning?
Som utgångspunkt omfattar yrkesintroduktion en heltidsanställning men det kan vara aktuellt även med deltidsanställningar. Oavsett anställningsgrad ska anställningen omfatta minst 75% arbete och maximalt 25% utbildning.


Vad ska den yrkesintroduktionsanställde har för lön?
Lönen för den anställde ska uppgå till minst 75% av lägsta lönen i aktuellt centralt kollektivavtal. Lönen kan beräknas som timlön eller månadslön. För övriga tillägg och ersättningar gäller kollektivavtalets regler och nivåer i relevanta delar.


 • Anställningsavtal


För yrkesintroduktionsanställningen finns särskilda anställningsavtal.


Vad sker efter yrkesintroduktionsanställningens slut?
Yrkesintroduktionsanställningen övergår till en tillsvidareanställning vid anställningstidens utgång. Vill den anställde, eller arbetsgivaren, att yrkesintroduktionsanställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning, ska besked om detta lämnas till arbetsgivaren/den anställde senast en månad innan den överenskomna tiden löpt ut.

Om det vid övergången till tillsvidareanställning finns annan tidigare anställd med företrädesrätt till återanställning krävs lokal överenskommelse för att den yrkesintroduktionsanställde ska få tillsvidareanställning.

Om det finns annan med företrädesrätt till återanställning, och någon lokal överenskommelse om fortsatt anställning efter yrkesintroduktion inte träffas, ska arbetsgivaren således ge den yrkesintroduktionsanställde besked om att anställningen inte kommer övergå i en tillsvidareanställning.

Om en yrkesintroduktionsanställning inte leder till fortsatt anställning ska ett tjänstgöringsintyg utfärdas som innehåller uppgift om anställningstiden och de arbetsuppgifter den anställde har utfört. Intyget ska också innefatta vitsord om inte den yrkesintroduktionsanställde särskilt undanber sig det.


Får man tillgodoräkna sig tiden i yrkesintroduktionsanställning som anställningstid inom företaget?
Ja, i detta avseende likställs yrkesintroduktionsanställning med övriga anställningsformer i aktuellt kollektivavtal.


Går det att avsluta en yrkesintroduktionsanställning i förtid?
Det är möjligt både för arbetsgivaren och den yrkesintroduktionsanställde att säga upp yrkeintroduktionsanställningen under dess löptid. Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida ska det finnas saklig grund.
Om det på företaget är aktuellt med uppsägning pga arbetsbrist utgör anställda med yrkesintroduktionsanställning en egen turordningskrets. Detta innebär att ungdomar med yrkesintroduktionsanställning inte omfattas av den driftinskränkning som berör andra anställda i företaget utan fortsätter med sin utbildning så länge yrkesintroduktionsanställningen varar.


 • Ekonomiskt stöd


Vad krävs för ekonomiskt stöd?
För att ha rätt till stödet så måste bland annat följande kriterier för yrkesintroduktionsanställningar vara uppfyllda:

• Ansökan om ersättning måste beviljas innan personen börjar sin anställning.
• Personen måste vara inskriven på arbetsförmedlingen.
• Anställningen måste vara en anställning om minst 6 månader och max 1 år.
• Det måste finnas utbildnings- och handledningsplan
• Andelen handledning och/eller utbildning måste uppgå till minst 15% för att företaget ska ha rätt till ekonomiskt stöd. (Notera att enligt det centrala kollektivavtalet om yrkesintroduktionsanställning ska andelen utbildning uppgå till 25%).
• Personen ska inte ha relevant yrkeserfarenhet. Vad som är relevant yrkeserfarenhet får bedömas i varje enskilt fall, beroende på vilka kunskaper och erfarenheter personen har sedan innan och vad personen är tänkt att utföra för arbetsuppgifter efter fullföljd yrkesintroduktionsanställning.

Hur stort är det ekonomiska stöd som kan få som arbetsgivare för yrkesintroduktionsanställning?
Det ekonomiska stödet består av en kreditering av en ordinarie arbetsgivaravgift samt ett handledarstöd. Företaget måste begära ersättning varje månad hos Arbetsförmedlingen på särskild blankett eller via webben.
Du ansöker om stödet hos Arbetsförmedlingen som betalar ut ersättningen månadsvis i efterskott. Se Arbetsförmedlingens webbplats för detaljer och ansökan.


Vilka krav ställer AF på handlednings- och utbildningsplanen för att stöd ska utbetalas?
För att AF ska kunna betala ut stöd vid YA ska handlednings- och utbildningsplanen ska innehålla:

• Utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
• Målet (lärandemål) med utbildningen och handledningen
• Vem som ska vara handledare

I ansökan till Arbetsförmedlingen ska den lokala fackliga organisationen ha beretts möjlighet att yttra sig över handlednings- och utbildningsplanen. Handlednings- och utbildningsplanen ska även vara underskriven av arbetsgivare, lokal facklig företrädare och den anställde.


Måste den som ska anställas för yrkesintroduktion vara inskriven hos AF?
Den person som är aktuell för YA måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen innan yrkesintroduktionsanställningen påbörjas för att det ekonomiska stödet ska kunna beviljas. Om personen inte redan är inskriven hos af räcker det om personen skriver in sig hos Arbetsförmedlingen senast samma dag som ansökan om det ekonomiska stödet lämnas in. Den som är aktuell för YA kan alltså inte redan vara anställd när ansökan lämnas in. Notera att sedan den 1 juni 2016 krävs att ansökan hunnit behandlas och beviljas, innan personen får arbeta sin första dag.


Hur länge betalas det ekonomiska stödet ut?
Stödet betalas ut för minst 6 och maximalt 12 månader. Notera att vid en förlängning av yrkesintroduktionsanställningen så ger anställningstiden över 12 månader inte rätt till det ekonomiska stödet.


Kan jag ansöka om stödet i efterhand?
Nej, beslutet om det ekonomiska stödet måste vara beviljat innan personen påbörjar sin yrkesintroduktionsanställning.


Kontakt
Vid frågor om yrkesintroduktionsanställningen är ni välkomna att kontakta Svensk Scenkonst eller Teaterförbundet för scen och film.


Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna