• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Rehabiliteringsplan efter 30 dagar

Den 1 juli 2018 införs krav på att arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete för medarbetar som kan antas bli sjukfrånvarande i minst 60 dagar. Planen ska vara färdig senast på den 30e dagen av sjukfrånvaron. Planen ska innehålla de åtgärder som arbetsgivaren avser att vidta i syfte att medarbetaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Sammanfattning
Kravet på att upprätta en rehabiliteringsplan innebär att en arbetsgivare i ett mycket tidigt skede av en sjukskrivning måste ta ställning till om medarbetaren kan tänkas komma att bli frånvarande i mer än 59 dagar. Om så antas vara fallet ska arbetsgivaren i samråd med medarbetaren upprätta en plan över vilka arbetslivsinriktade rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Arbetsgivaren ansvarar vidare för att planen följs och revideras vid behov.
Lagkravet innebär inte ett utsträckt rehabiliterings¬ansvar för arbets¬givaren. Arbetsgivarens ansvar omfattar även fortsättningsvis de arbetslivsinriktade årgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Det nya kravet handlar om en ”dokumentationsskyldighet”, som framför allt ska underlätta för Försäkringskassan (och Arbets¬miljö¬verket) att utöva tillsyn när det gäller arbetsgivares fullgörande av sitt rehabiliteringsansvar. Försäkringskassan kan begära att få ta del av planen i syfte att utöva sin uppgift som tillsynsmyndighet.

Skälen för plankravet
Ett lagkrav på rehabiliteringsplan är ett led i att främja tidiga insatser i samband med sjukskrivningar. Tidiga insatser anses kunna skapa bättre förutsättningar för lyckad rehabilitering. Vidare innebär det ett förtydligande av arbetsgivarens ansvar. Redan idag anges det i socialförsäkringsbalken att arbetsgivaren ska svara för en effektiv rehabilitering. Dock upplever många arbetsgivare att deras ansvar är oklart. Med en lagreglerad skyldighet att ta fram en plan förtydligas det att det är arbetsgivarens ansvar att planera medarbetarens återgång i arbete och vidta nödvändiga åtgärder.

Samråd med medarbetaren
Planen ska i den utsträckning som är möjligt upprättas i samråd med medarbetaren. Medarbetaren ska lämna de upplysningar som krävs för att klarlägga behovet av rehabilitering och efter bästa förmåga medverka i rehabiliteringen. Om det med hänsyn till medarbetarens ovilja eller oförmåga inte är möjligt för arbetsgivaren att samråda måste arbetsgivaren likafullt upprätta en rehabiliterings¬plan.

Planens innehåll
Planen för återgång i arbete ska utgå från det rehabiliteringsansvar som en arbetsgivare har. I korthet innebär detta ansvar att arbetsgivaren ska vidta de anpassningsåtgärder som kan komma i fråga vad gäller till exempel arbetsuppgifter, arbetstider och tjänstgöringsgrad. Arbetsgivaren ska följa upp planen löpande och revidera den vid behov.

Undantag från kravet på rehabiliteringsplan
Om det antas att medarbetaren inte kommer att vara sjuk så länge som 60 dagar behöver någon plan inte upprätts. Om förhållandena senare ändras så att frånvaron kan antas bestå i minst 60 dagar ska en plan omgående upprättas.

Om det med hänsyn till medarbetarens hälsotillstånd klart framgår att medarbetaren inte kan återgå i arbete är det inte heller nödvändigt att upprätta någon rehabiliteringsplan. Dock ska en plan omgående upprättas om hälsotillståndet förbättras. Med att det klart ska framgå att medarbetaren inte kan återgå i arbete avses att dennes hälsotillstånd är av en sådan art att det är uppenbart att en åtgång i arbete inte är möjlig, inte ens med rehabiliterande åtgärder. Kravet att det ”klart” ska framgå, eller att det ska vara ”uppenbart” att återgång inte är möjligt, är högt ställt. Om det råder minsta tvek¬samhet ska en plan upprättas.

Pågående sjukfall
Skyldigheten att upprätta rehabiliteringsplan gäller även för medarbetare vars arbetsförmåga den 1 juli 2018 varit nedsatt eller kan antas komma att vara nedsatt i minst 60 dagar. I det fallet behöver planen dock upprättas först per den 30 september 2018.

Sanktioner
Underlåtenhet att upprätta rehabiliteringsplan är inte förknippat med någon specifik sanktion. Försäkringskassan är tillsynsmyndighet och kan begära in planer. Vid upprepad underlåtenhet att upprätta rehabiliteringsplan eller då planerna regelmässigt håller låg kvalitet kan Försäkringskassan anmäla förhållandet till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan i sin tur utfärda förelägganden och förbud riktade mot arbetsgivaren.
Behandling av personuppgifter
Regeringen konstaterar i propositionen, som ligger till grund för det nya lagkravet, att den behandling av personuppgifter som arbetsgivaren måste utföra kan göras med stöd av data¬skydds-förordningen och socialförsäkringsbalken.

Läs mer
Du kan läsa mer om det nya kravet på rehabiliteringsplan i förarbetena till bestämmelsen, prop. 2017/18:1 utgiftsområde 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom och Funktionsnedsättning). Lagtexten finns på sid. 15 och kommenteras på sid. 57 ff.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna