• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Inrapportering av pensionspremier till AIP och tilläggspremier till ITP

I januari månad ska arbetsgivare beräkna och rapportera in pensionspremier enligt Svensk Scenkonsts avtal om Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) och tilläggspremier enligt branschens nya pensionsavtal med PTK från 2015 (ITP 1).

Detta gäller endast de medlemmar som omfattades av det tidigare statliga pensionssystem som reglerades i Pisaförordningen.
Enligt övergångsreglerna för Pisaförordningen ska anställda som den 31 december 2014 hade mindre än fem år kvar till sin pensionsålder kvarstå i såväl Pisaförordningen vars premier fakturerars av Statens tjänstepensionsverk SPV, som i AIP vars premier fakturerars av Pensionsvalet.
För dessa medarbetare ska som tidigare en årlig premie för AIP betalas in till Pensionsvalet enligt instruktioner nedan. Via Pensionsvalets Extranät kan du på ett enkelt sätt ta del av både allmän och arbetsgivarspecifik information om AIP. Där finns till exempel möjlighet att hämta fakturaspecifikationer och att rapportera in uppgifter till Pensionsvalet.

Inrapportering av tilläggspremier för 2018 till Collectum
För anställda som enligt övergångsreglerna ska gå på det nya pensionssystemet betalas månadsvisa premier för ITP 1 in till Collectum. Utöver detta ska en årlig tilläggspremie enligt Svensk Scenkonsts pensionsavtal betalas för anställda födda 1955 – 1972 enligt instruktioner från Collectum, som återfinns här.

OBSERVERA att lönetillägg för instrument enligt kollektivavtalet med Symf och Svenska Musikerförbundet som gäller från 2017 till skillnad från tidigare inte är tjänste¬pensions-grundande (dvs. inga månadsvisa ITP-premier ska betalas på dessa ersättningar under 2017 och ingen årlig AIP- eller ITP-tilläggspremie ska betalas för dessa i januari 2019).

Inrapportering av premieuppgifter för 2018 till Pensionsvalet
Pensionsvalets Extranät är den väg som ska användas för rapportering av årspremier, rättelse av uppgifter för innevarande år samt komplettering av uppgifter för tidigare år. Rapportering av årspremier ska som tidigare göras senast den 31 januari för samtliga anställda under 2018 som omfattas av AIP. Premien uppgår till 4,5 % på lönesumman. För definition av lön se anmärkningen nedan (observera att definitionen inte är densamma som för ITP 1).


För inrapporteringen av AIP-premieuppgifter för 2018 gäller följande:

a) Avgift tillgodoräknas även vid följande ledigheter
• Ledighet till följd av sjukdom efter det att sjuklöneperioden enligt lagen (1991:1047) om sjuklön upphört (regeln avskaffades från 1 februari 2016),
• Föräldraledighet, dock längst 18 månader per barn,

b) Avgift tillgodoräknas även vid sjukpension (definitiv) efter det att anställningen upphört om sjukpension börjat uppbäras efter 2003-01-01. För anställd som börjat uppbära sjukpension före detta datum skall avsättning således ej ske. Detta gäller även vid partiell sjukpension.

c) Avgiften beräknas på följande underlag:
1. Arbetstagare som uppfyller villkoren enligt ovan för att omfattas av AIP tillgodoräknas en avgift om 4,5 % på utbetald lön upp till 30 inkomstbasbelopp räknat på årsbasis. I lönen ingår ej skattefria kostnadsersättningar.

2. Vid ledighet enligt punkt a) och b) ovan beräknas avgiften på den fasta lönen oavsett om den betalats ut eller inte samt andra kontanta avlöningsförmåner som brukat utbetalas till arbetstagaren, dock inte eventuell övertidsersättning eller skattefria kostnadsersättningar. I avgiftsunderlaget inräknas vid ovan nämnda ledigheter även naturaförmåner i form av kost eller bostad värderade enligt tillämplig skattetabell.

Anmärkning;
parterna är här överens om följande tolkning av begreppet lön:

All skattepliktig ersättning ingår, t.ex. resetillägg, eventuell ersättning för upphovsrätter till vid institutionen anställd samt andra fasta och rörliga tillägg (dock ej lönetillägg för instrument).  

d) Premiebelopp som understiger 300 kr ska inte inrapporteras till Pensionsvalet utan istället utbetalas som lön direkt till den anställde. Anställda som under året haft en inkomst som understiger 6 666 kr ska alltså inte inrapporteras.

Har ni frågor rörande rapporteringen i Pensionsvalets Extranät bör ni vända er direkt till Pensionsvalet på telefon 08-459 92 00.

Vid frågor om rapportering av tilläggspremier till ITP 1, kontakta Collectums företagsservice på telefon 08-508 981 00 eller via hemsidan.

Du hittar informationen som pdf här.

Dela:
 • Guide till pensioner och försäkringar

  Här kan du läsa mer om bytet av pensionssystem för de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna, och få en överblick över de olika premier och administratörer som är aktuella för respektive avtal om pensioner och försäkringar.

 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna