• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Frågor & svar om lönerevision för Teateravtalet

Teaterförbundet

Går det att träffa lokala överenskommelser om lönerevisionen?

Ja. Det är till och med så att det är avsikten med det centrala avtalet. Lokal överenskommelse kan träffas om lönerevisionen i sin helhet, dvs. löneutrymme, fördelning, lönerevisionsdatum, löneprocess m.m.

Vad innebär det att man ingår i lönerevisionen?

Enligt det centrala löneavtalets lydelse ska årets löneutrymme beräknat på Teaterförbundets lönesumma ställas till de lokala parternas förfogande för fördelning bland den i potten ingående personalen. Av det kursiverade följer att utrymmet ska fördelas på de som ingår i potten. Att en medarbetare ingår i lönerevisionen innebär alltså att dennes lön ligger till grund för beräkning av tillgängligt löneutrymme samt att denne har rätt att vara med vid fördelningen. De lokala parterna kan komma överens om undantag från lönerevisionen.

Vilka ska ingå i lönerevisionen?

Förbundstillhörighet och avtalsområde

Enligt det centrala löneavtalet är det Teaterförbundets medlemmar (medlemskapsprincipen) för det aktuella avtalsområdet som ingår i lönerevisionen. Det innebär att alla Teaterförbundets medlemmar inom personalkategori 2a, 2b och 2c ingår i lönerevisionen. För medarbetare inom personalkategori 2c som är medlemmar i något av de fackförbund som listas i avtalet med Akademikerförbunden ska lönerevision ske enligt löneavtalet mellan Svensk Scenkonst och Akademikerförbunden.

En arbetsgivare som är bunden av såväl Musik- som Institutionsteateravtalet hanterar varje avtalsområde för sig. Om en medarbetare på Institutionsteateravtalets område är medlem i Symf eller Sveriges Musikerförbund ingår denne vare sig i lönerevisionen för nämnda avtal eller i löne­revisionen för Musikavtalet. Istället behandlas en sådan medarbete som om hen inte vore fackligt ansluten alls eller medlem i ett fack utan kollektivavtal, dvs. denne faller utanför potten.

Det är naturligt att lönerevision genomförs även för medarbetare på avtalsområdet som inte är medlemmar i Teaterförbundet eller något av Akademikerförbunden. De hanteras då utanför potten.

Avgörande datum

Lönerevisionsdatum är den 1 april. Enligt det centrala löneavtalet ska löneutrymmet beräknas på lönesumman den 31 mars aktuellt revisionsår. Löneutrymmet ska fördelas på den i potten ingående personalen, dvs. de som är anställda den 31 mars aktuellt revisionsår. För att undanta medarbetare som är anställda detta datum krävs lokal överenskommelse.

Anställningsform

Tillsvidareanställda, långtids-, ettårs och korttidsanställda som är anställda per den 31 mars aktuellt revisionsår ingår i lönerevisionen.

Undantagna medarbetare

Enligt det centrala löneavtalet undantas SPV-pensionärer (inte ITP-pensionärer), elever och anställda för vilka individuella löneförhandlingar har utfästs från lönerevisionen.

För att undanta andra medarbetare, t ex sådana som anställts kort tid innan lönerevisionen, krävs lokal överenskommelse.

Hur hanteras medarbetare i andra anställningsformer än de som räknas upp i löneavtalet (pjäsanställda, anställda per föreställning, turnéanställda, anställda på allmän visstid och vikariat)?

Enligt löneavtalet ska de inte ingå i lönerevisionen (vare sig bidra till eller ta del av potten).

Det är lämpligt att i anställningsavtalen för visstidsanställda ange om lönen är satt för kontraktsperioden och om översyn sker i samband med eventuell förnyelse av kontraktet. Observera att lagen om diskriminering av visstidsanställda förbjuder diskriminering av visstidsanställda i lönehänseende. I praktiken innebär det att lönerevision bör genomföras åtminstone vid längre visstidsanställning. Det sker då utanför potten om de lokala parterna inte kommer överens om annat.

Observera att det är nödvändigt att kontrollera att medarbetare når upp till avtalets minimi­lönenivå. För det fall enskild anställd inte når upp till miniminlönenivå ska lönen höjas upp till den nya lönenivån per revisionsdatum. Denna hantering kan främst bli aktuell för intermittent anställda på allmän visstid (timanställda i dagligt tal).

Vad innebär det att individgarantin ska proportioneras vid deltidanställning? Ska proportionering göras även vid deltidstjänstledighet?

Om en medarbetare är anställd på 50 % har hen rätt till 50 % av individgarantin.

Proportionering ska inte göras vid deltidstjänstledighet. Om en medarbetare är deltidstjänstledig från en heltidstjänst har hen rätt till full individgaranti. I praktiken betalas endast så mycket ut som motsvarar medarbetarens sysselsättningsgrad under tjänstledigheten.

Måste arbetsgivaren förhandla om den individuella fördelningen av potten?

Ja, i princip omfattas det av förhandlingen av lönerevisionen. Avtalet innehåller dock inte några detaljerade regler om hur det ska gå till. Därför är det lämpligt att vid ett inledande möte i lönerevisionsprocessen komma överens om när och hur förhandlingen ska genomföras.

Notera också att arbetsgivare och fack inte behöver komma överens om den individuella fördelningen. Detta gäller så länge som arbetsgivaren respekterar stupstocksreglerna (se nedan under Vad händer om man inte kommer överens med facket?). I praktiken innebär det att arbetsgivarens behöver presentera ett förslag till lönesättning samt motivera det på ett sakligt sätt.

Hur gör arbetsgivaren om det inte finns någon TF-avdelning på arbetsplatsen?

I det läget har arbetsgivaren inte någon lokal part att förhandla med. Så länge som arbetsgivaren respekterar stupstocksreglerna (se nedan under Vad händer om man inte kommer överens med facket?) behöver arbetsgivaren inte förhandla med TF. Om arbetsgivaren däremot skulle vilja lägga sig på en lägre nivå eller bestämma en löneökning under individgarantin för någon medarbetare måste arbetsgivaren dock kontakta TF centralt för förhandling.

Är det tillåtet att ”nolla” en medarbetare, dvs. ge noll kronor i lönerevisionen?

Ja. Dock gör den centralt avtalade individgarantin att det krävs lokal överenskommelse med Teaterförbundet, se 2.1 st 2 i löneavtalet, om det gäller en medarbetare som är medlem i förbundet.

Vad gäller om en medarbetare är långtidssjukskriven på heltid vid lönerevisionstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Det innebär att utgångspunkten är att sjukskrivna oavsett sjukskrivningens längd ska ingå i lönerevisionen. Lokal överenskommelse kan träffas om annat.

Hur gäller om en medarbetare är föräldraledig på heltid vid revisonstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Dessutom förbjuder föräldraledighetslagen missgynnande av föräldralediga vid lönerevision. Föräldralediga ska därför ingå i lönerevisionen som om de varit i tjänst. Det är inte möjligt att lokalt överenskomma om annat.

Vad gäller om en medarbetare är tjänstledig på heltid (studieledig, annan tjänstledighet) vid lönerevisionstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Det innebär att utgångspunkten är att tjänstlediga ska ingå i lönerevisionen. Lokal överenskommelse kan träffas om annat.

Vad händer om man inte blir överens med facket?

Om lokal överenskommelse om lönerevisionen inte kan träffas finns det stupstocksregler avseende nivå och fördelning (individgaranti) i det centrala avtalet. Det innebär att de frågorna inte kan bli föremål för central förhandling. Däremot kan frågor av principiell karaktär, t ex frågor om tillämpningen av det lokala eller det centrala avtalet, diskriminering och felräkningar av pott utgöra skäl för central förhandling. Vidare innebär stupstocksreglerna att om arbetsgivaren uppfyller dem, dvs. fördelar minst ett totalbelopp motsvarande potten och ger varje individ minst individgarantin, så är arbetsgivaren i övrigt fri att sätta lönen för individuella medarbetare.

Utskriftsvänlig pdf

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna