• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Frågor & svar om lönerevision - Sveriges yrkesmusikerföbund och Svenska Musikerförbundet

Går det att träffa lokala överenskommelser om lönerevisionen?

Ja. Det är till och med så att det är avsikten med det centrala avtalet. Lokal överenskommelse kan träffas med respektive förbund om lönerevisionen i sin helhet, dvs. löneutrymme, fördelning, lönerevisionsdatum, löneprocess m.m.

Vad innebär det att man ingår i lönerevisionen?

Enligt det centrala löneavtalets lydelse ska årets löneutrymme, beräknat på respektive fackförbunds månadslönesumma ställas till de lokala parternas förfogande för fördelning bland de i potten ingående musikerna, koristerna och repetitörerna. Musiker som är medlemmar i Symf bildar alltså en egen pott, liksom musiker som är med i Musikerförbundet.  Vid arbetsplatser med flera yrkesgrupper får lönepotter endast sammanläggas efter lokal överenskommelse. Endast fast månadslön (exklusive fasta tillägg) ingår i månadslönesumman.

Att en medarbetare ingår i lönerevisionen innebär alltså att dennes lön ligger till grund för beräkning av tillgängligt löneutrymme samt att denne har rätt att vara med vid fördelningen. De lokala parterna kan komma överens om undantag från lönerevisionen.

Från det av parterna ovan fastställda utrymmet ska vid lokal förhandling även avräknas i detta avtal ianspråktaget utrymme för generella lägstlönehöjningar liksom uppflyttning/uppräkning enligt löneplan.

Vilka ska ingå i lönerevisionen?

Förbundstillhörighet och avtalsområde

Enligt det centrala löneavtalet är det respektive fackförbunds medlemmar (medlemskapsprincipen) för det aktuella avtalsområdet som ingår i lönerevisionen.

En arbetsgivare som är bunden av såväl musik- som institutionsteateravtalet hanterar varje avtalsområde för sig. Om en medarbetare på musikavtalets område är medlem i Teaterförbundet ingår hen vare sig i lönerevisionen för nämnda avtal eller i löne­revisionen för institutionsteateravtalet. Istället behandlas medarbetaren som om hen inte vore fackligt ansluten alls eller medlem i ett fack utan kollektivavtal, dvs. denne faller utanför potten.

Det är naturligt att lönerevision genomförs även för medarbetare på avtalsområdet som inte är medlemmar i Symf eller Musikerförbundet. De hanteras då utanför potten.

Avgörande datum

Lönerevisionsdatum är den 1 april respektive år. Enligt det centrala löneavtalet ska löneutrymmet beräknas på lönesumman den 31 mars respektive år. Löneutrymmet ska fördelas på den i potten ingående personalen, dvs. de som är anställda den 31 mars respektive år. För att undanta medarbetare som är anställda detta datum krävs lokal överenskommelse.

Anställningsform

Tillsvidare- och spelårsanställda (undantaget 1:e konsertmästare, alt 1:e konsertmästare och solocellist) som är anställda per den 31 mars respektive år ingår i lönerevisionen.

Undantagna medarbetare

Enligt det centrala löneavtalet undantas SPV-pensionärer (inte ITP-pensionärer).

För att undanta andra medarbetare, t ex sådana som anställts kort tid innan lönerevisionen, krävs lokal överenskommelse.

Hur hanteras medarbetare i andra anställningsformer än de som räknas upp i löneavtalet (visstidsanställda, anställda på provtjänstgöring)?

Enligt löneavtalet ska de inte ingå i lönerevisionen (vare sig bidra till eller ta del av potten).

Det är lämpligt att i anställningsavtalen för t ex visstidsanställda ange om lönen är satt för kontraktsperioden och om översyn sker i samband med eventuell förnyelse av kontraktet. Observera att lagen om diskriminering av visstidsanställda förbjuder diskriminering av visstidsanställda i lönehänseende. I praktiken innebär det att lönerevision bör genomföras åtminstone vid längre visstidsanställning. Det sker då utanför potten om de lokala parterna inte kommer överens om annat.

Observera att det är nödvändigt att kontrollera att medarbetare når upp till avtalets minimi­lönenivå. För det fall enskild anställd inte når upp till miniminlönenivå ska lönen höjas upp till den nya lönenivån per revisionsdatum.

Vad innebär det att individgarantin ska proportioneras vid deltidanställning? Ska proportionering göras även vid deltidstjänstledighet?

Om en medarbetare är anställd på 50 % har hen rätt till 50 % av individgarantin.

Proportionering ska inte göras vid deltidstjänstledighet. Om en medarbetare är deltidstjänstledig från en heltidstjänst har hen rätt till full individgaranti. I praktiken betalas endast så mycket ut som motsvarar medarbetarens sysselsättningsgrad under tjänstledigheten.

Är det tillåtet att ”nolla” en medarbetare, dvs. ge noll kronor i lönerevisionen?

Ja. Dock gör den centralt avtalade individgarantin att det krävs lokal överenskommelse med Symf eller Musikerförbundet, se 2.1 tredje stycket i löneavtalet, om det gäller en medarbetare som är medlem i förbundet.

Vad gäller om en medarbetare är långtidssjukskriven på heltid vid lönerevisionstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Det innebär att utgångspunkten är att sjukskrivna oavsett sjukskrivningens längd ska ingå i lönerevisionen. Lokal överenskommelse kan träffas om annat.

Vad gäller om en medarbetare är föräldraledig på heltid vid revisonstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Dessutom förbjuder föräldraledighetslagen missgynnande av föräldralediga vid lönerevision. Föräldralediga ska därför ska ingå i lönerevisionen som om de varit i tjänst. Det är inte möjligt att lokalt överenskomma om annat.

Vad gäller om en medarbetare är tjänstledig på heltid (studieledig, annan tjänstledighet) vid lönerevisionstidpunkten?

Det centrala löneavtalet anger inte att medarbetare ska undantas från lönerevisionen på grund av frånvaro av något slag. Det innebär att utgångspunkten är att tjänstlediga ska ingå i lönerevisionen. Lokal överenskommelse kan träffas om annat.

Vad händer om man inte blir överens med facket?

Om lokal överenskommelse om lönerevisionen inte kan träffas finns det stupstocksregler avseende nivå och fördelning (individgaranti) i det centrala avtalet. Det innebär att de frågorna inte kan bli föremål för central förhandling. Däremot kan frågor av principiell karaktär, t ex frågor om tillämpningen av det lokala eller det centrala avtalet, diskriminering och felräkningar av pott utgöra skäl för central förhandling. Skulle enighet angående den lokala tillämpningen av löneavtalet inte nås ska förhandlingar på förbundsplanet begäras senast två månader efter den 1 juni för 2018.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna