• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Stöd för införandet av nya instrumentlönetillägg 2017

Från 1 januari 2017 träder ett nytt kollektivavtalat ersättningssystem i kraft för musiker som spelar på egna instrument. Detta avtal förhandlades fram under våren 2016 tillsammans med våra fackliga motparter, där Svensk Scenkonst baserade sina yrkanden på analyser som gjordes i en referensgrupp bestående av erfarna orkesterchefer i branschen.

En viktig orsak till den genomförda förändringen är Skatteverkets beslut att från årsskiftet avskaffa det tidigare schabloniserade kostnadsavdraget för musiker och sångare. Svensk Scenkonst har under lång tid även bedrivit ett politiskt påverkansarbete i denna fråga, se även våra kommentarer om budgetpropositionen.

Införandet av det nya regelsystemet kräver en del förberedelsearbete av arbetsgivare (se nedan), men det erbjuder också en större flexibilitet och en möjlighet till viss framtida kostnadstäckning.

En partsgemensam arbetsgrupp kommer att behandla eventuella tolkningsfrågor som uppstår och vid behov avge rekommendationer. Parterna är även överens om att anledning kan finnas att justera regelverket i förhållande till oväntade skatteeffekter.

Vid frågor kontakta:
Christian Rimmerfeldt, bitr. förhandlingschef Svensk Scenkonst, christian.rimmerfeldt@svenskscenkonst.se
Anders Linder, orkesterchef Stockholms Konserthus, anders.linder@konserthuset.se
Henrik Marmén, orkesterchef Malmö Opera, henrik.marmen@malmoopera.se
Mikael Ahlbäck, administrativ chef, Örebro Konserthus mikael.ahlback@orebrokonserthus.com
Per Edlund, vice VD/Ekonomichef Norrlandsoperan per.edlund@norrlandsoperan.se
Rikard Gateau, orkesterchef Västmanlandsmusiken rikard.gateau@vastmanlandsmusiken.se

Regleringen i sammandrag
Här följer en genomgång av förändringen, men vi rekommenderar er att även noggrant gå igenom de fullständiga reglerna som framgår av Bilaga D nedan:

-       Musiker är alltjämt skyldiga att själva hålla sig med huvudinstrument och stråkar. Arbetsgivaren har däremot rätt att själv välja att hålla med instrument och stråkar, varpå rätten till ersättning för musikern upphör. För det fall detta sker, har däremot den enskilde musikern rätt till fortsatt ersättning under en övergångstid, detta för att han eller hon ska kunna anpassa sig till de nya förhållandena, exempelvis genom att sälja sitt privata instrument.

-       För det fall musikern innehar och spelar på eget instrument och egna stråkar har denne rätt till ett lönetillägg för detta. Detta lönetillägg är inte direkt kopplat till den enskilde musikerns kostnader för att införskaffa instrumentet och stråkarna; det ska snarare ses som att arbetsgivaren betalar för ett värde arbetsgivaren får av att den anställde spelar på eget instrument och egna stråkar.

-       Lönetillägget utgår enligt en fastställd tabell utifrån vilken instrumentgrupp som instrumentet är hänförligt till. Denna ersättningsmodell är betydligt mer schabloniserad än den nuvarande ersättningsmodellen. Ersättningen utgår utan begränsning i tiden, däremot uppställs ett krav på att instrumentet alltjämt ska vara av tillfredsställande kvalitet för att ersättning ska utgå.

-       Även visstidsanställda omfattas av nya förenklade regler kring ersättningsbelopp.

-       Kostnader för underhåll och förbrukning för egna instrument och stråkar ska hanteras enligt lokalt fastställda principer, där arbetsgivaren beslutar efter lokal samverkan. Gällande nivån på underhåll och förbrukning ska denna som huvudregel inte försämras för den enskilde musikern till följd av ikraftträdandet av det nya instrumentlöneavtalet. 

-       För försäkringar gäller att musiker åtar sig att teckna fullvärdeförsäkring för de instrument och stråkar som lönetillägg utgår för. Liksom tidigare gäller att musiker erhåller särskild ersättning enligt individuell eller lokal överenskommelse för försäkringskostnader. 

-       Lönetillägg utgår med procentuell andel i förhållande till anställningens/tjänstledigheters omfattning.

-       Lönetillägg är varken SOK- eller tjänstepensionspremiegrundande (vilket inte heller kostnadsersättningar eller andra kostnader knutna till underhåll/förbrukning/försäkring är).

Att tänka på i god tid före den 1 januari 2017
Ovanstående förändring får av naturliga skäl en hel del praktiska konsekvenser för er som arbetsgivare. Bland annat bör ni tänka på att redan nu förbereda er lokalt genom att:

-       Inför ikraftträdandet fastställa värdet av de instrument och stråkar som kommer att omfattas av den nya regleringen. För lönetillägg för instrument och stråkar ska försäkringsvärde användas (vid olika uppfattning om värdet bekostar arbetsgivaren en oberoende värdering).

-       Inom ramen för samverkan fastställa de lokala principer som ska tillämpas avseende ersättning för kostnader kopplade till underhåll och förbrukning. Det finns alltså framöver inga centralt fastställda nivåer för detta, utan det är ni som arbetsgivare som sätter dessa principer (exempelvis att musiker ersätts för utlägg mot kvitto inom vissa fastställda rambelopp). Kostnaderna för underhåll och förbrukning blir på detta sätt mer en lokal angelägenhet och kostnaden kopplas tydligare till verksamheten istället för till lön. Parterna är däremot överens om att nivån för underhåll och förbrukning ska utgå från att instrumenten ska kunna hålla tillfredsställande kvalitet. Nuvarande nivåer för underhåll och förbrukning, både avseende tidsintervall och kvalitet samt kvantitet, ska som huvudregel inte försämras för den enskilde musikern i och med ikraftträdandet av dessa nya regler.

BILAGA D till Förhandlingsprotokoll Riksavtal 2016 Symf och Musikerförbundet
Presentation från informationsmöte om lönetillägget 161028

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2019
  Producerad av Sajtkonsulterna