Från och med den 1 januari 2019 ändras Sjuklönelagen och Socialförsäkringsbalken. Dagens reglering med ett karensavdrag ersätts av ett karensavdrag som inte längre är kopplat till en ”dag” utan istället beräknas utifrån viss procent av genomsnittlig veckoarbetstid. För att dessa avdragsregler ska stämma överens med de nya lagreglernas beräkningsmodell har Svensk Scenkonst överenskommit med våra motparter om vissa anpassningar i avtalet. För fullständig information om ny reglering, se information på respektive avtalssida.

Dessa kollektivavtalsanpassningar har inte varit möjliga att komma överens om på musikområdet, men det är Svensk Scenkonsts uppfattning att de nya tvingande reglerna ska hanteras på samma sätt som i Institutionsteateravtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet samt Akademikerförbunden. Institutionsteateravtalets tidigare regler är i det närmaste identiska med de i Musikavtalet.

Läs mer under våra avtal

Författare:  Svensk Scenkonst