Regeringen beslutade i november 2016 att en särskild utredare skulle göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren skulle bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Svensk Scenkonst bereddes tillfälle att yttra sig över utredningen.

Svensk Scenkonsts remissvar tar i första hand sikte på att bevaka viktiga frågor för scenkonsten som berörs av utredningen. I remissvaret framhålls bland annat

- att konsten och kulturen måste vara självständig och obunden
- vikten av tillgången till konst och kultur i hela landet
- utmaningen för scenkonstinstitutionerna kring långsiktig finansiering
- scenkonstinstitutionernas vikt i den kulturella infrastrukturen i hela landet
- att utredningens förslag inte bör genomföras utan att nya medel tillförs

Här kan du läsa hela remissvaret

Författare:  Svensk Scenkonst