En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring bör se konstnärlig och kulturell verksamhet i hela landet samt på såväl statlig, regional och kommunal nivå som en tillgång. Det är också viktigt att, som även utredningen ger uttryck för, insatserna utformas med ett långsiktigt perspektiv. Först då kan målsättningarna med den samlade strategin uppnås på ett sätt som tillvaratar kulturens fulla potential.

Författare:  Svensk Scenkonst