Svensk Scenkonst tar inte ställning till utredningens förslag om hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap. Yttran­det tar i första hand sikte på att bevaka viktiga frågor för scenkonsten som berörs av utredningen.

 I utredningen nämns vikten av ett mångsidigt kulturutbud och uppdraget att spegla förhållandena i hela landet på ett flertal ställen. Kulturuppdraget i sin helhet och scenkonsten specifikt behandlas dock i princip inte i utredningen. Svensk Scenkonst hade gärna sett att utredningen gjorde en analys av även dessa områden då public service-bolagen har en stor betydelse vad gäller till­gängliggörandet av föreställningar, konserter och andra kulturhändelser.

 Kulturuppdraget och scenkonsten är även viktig utifrån ett yttrandefrihets­perspektiv. Utredningen nämner att film kan bidra till att skapa arenor för samtal och samhällsdebatt. Detta gäller även scenkonsten. Journalistik, film och scen­konst kan synliggöra en mångfald av röster och är därmed en viktig del i en fungerande demokrati och bidrar till att stärka yttrandefriheten.

Läs hela remissvaret här

Författare:  Svensk Scenkonst