Den 20 mars 2018 publicerades propositionen En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna. I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan föreslås vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga utryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.


Regeringens förslag till målformuleringar är mindre detaljerade jämfört med vad utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) föreslog. Svensk Scenkonst var en av många remissinstanser som ansåg att utredningens förslag var alltför styrande i detalj och inriktade mot hur kulturskolans verksamhet ska organiseras, snarare än att ange vad verksamheten ska uppnå. De nya formuleringarna välkomnas därför.


I propositionen betonas vikten av kulturskolan som bildningstradition, samtidigt som regeringen menar att den i vissa delar behöver moderniseras utan att för den skull förlora sitt ursprung. Att barn och unga ska stå i centrum för verksamheten är centralt i propositionen. Samtidigt framhålls att det, både ur ett kulturpolitiskt och utbildningspolitiskt perspektiv, är viktigt att undervisningen ska vara kvalificerad och ge möjlighet till fördjupning. Svensk Scenkonst vill se ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att ta fram fungerande vägledning för hur kulturskolorna ska kunna tillhandahålla en verksamhet med både bredd och spets. Det framhölls i Svensk Scenkonsts remissvar, men har tyvärr inte beaktats. Svensk Scenkonst anser att ett sådant uppdrag bör ges till det nationella kulturskolecenteret som inrättas inom Statens kulturråd.


Svensk Scenkonst ser den kommunala kulturskolan som en förutsättning för orkestermusikens framtida rekryteringsmöjligheter. Även de som inte väljer att satsa på en yrkeskarriär som musiker får genom kulturskolan en viktig introduktion till konstmusiken och utgör därmed också en viktig del av den framtida publiken. Därför efterfrågas ytterligare en nationell målsättning om att den kommunala kulturskolan ska lägga grunden för rekrytering till den professionella scenkonsten, i synnerhet orkestermusiken.

Här kan du ladda ner propositionen

Författare:  Svensk Scenkonst