Vi har tillsammans tillsatt en gransknings- och åtgärdskommission för att komma till rätta med sexuella trakasserier och andra kränkningar inom vårt område. Därutöver initierar vi enkätundersökningar ur arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Den första enkäten, riktad till medarbetarna, kommer att skickas ut under december. Även arbetet med enkäten till arbetsgivarna är i process. Båda dessa kommer att utgöra ingångsvärden i kommissionens arbete. Tillsammans med Teaterförbundet diskuterar vi just nu vilka personer som ska ingå i kommissionen. Därutöver kommer kommissionen att kunna inhämta kunskaper och synpunkter från branschen genom intervjuer, sakkunnigutlåtanden, seminarier och studier av tidigare utredningar.

Kommissionen kommer att få en självständig ledning och bestå av ordförande och upp till tre ledamöter som sammantaget ska ha bred kunskap om arbetsmarknadsfrågor, juridik, jämställdhet och etik. Dessutom får kommissionen en sekreterare som ska stödja arbetet. Med kommissionen vill vi tillsammans ta ansvar för att lägga grunden för en sund och jämställd miljö fri från sexuella trakasserier på våra scenkonstinstitutioner. Vi räknar med att ha såväl kommission som sekreterare på plats i början av januari. Kommissionens arbete ska delrapporteras internt i februari och lämna sin slutrapport den 9 april.

Det möte som Svensk Scenkonst genomfört nu den 4 december är ett viktigt steg för oss att tillsammans kompetensutvecklas, reflektera över våra utmaningar och utbyta erfarenheter över hur vi hanterar dem. Vi i branschen gör detta tillsammans och måste vara väldigt öppna och ärliga i arbetet. Bara då kan vi komma tillrätta med problemen. Vi har inte råd att sopa något under mattan.

Vi anser att ett avståndstagande inte är tillräckligt för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och inser att arbetet bara har börjat. När kommissionen presenterar sin slutrapport med förslag på åtgärder påbörjas nästa stora steg i det kommande arbetet för att komma till rätta med trakasserier och kränkningar. Rapporten kommer att behandlas av styrelsen och tillsammans med Teaterförbundet kommer vi därefter att i oförminskad takt arbeta med de åtgärder vi då bedömer nödvändiga och prioriterade.

Författare:  Svensk Scenkonst