Fodraltillägget påminner om lönetillägget för egna instrument använda i tjänsten, då arbetsgivare endast är skyldig att betala för fodralen när en musiker är i anställning. Fodraltillägget är utformat som ett månatligt tillägg baserat på schablonmässiga bedömningar bl. a. av vad fodral kostar för respektive instrumentgrupp, fodralens förbrukningstid och dess hållbarhet. Instrumentfodralen ska precis som instrumenten vara av tillfredsställande kvalitet.

Fodraltillägget ska behandlas som lönetillägg i pensions- och lönehänseende. Fodraltillägget är därför varken SOK- eller tjänstepensionspremiegrundande, vilket även inkluderar den avgiftsbestämda individuella ålderspensionen, AIP. Fodraltillägget ligger liksom lönetillägget inte heller till grund för avtalsförsäkringar. Fodraltillägget ska dock i övriga sammanhang, till exempel gällande arbetsgivaravgifter och sjuklön, precis som lönetillägget, hanteras som lön.

För musiker avlönade med dagersättning ingår fodraltillägget i existerande dagersättning.

Fodraltillägget blir gällande från och med den 1 februari 2018. Hur tarifferna ser ut för respektive instrumentgrupp är uppställt i denna tabell.

 

 

Författare:  Svensk Scenkonst