I november börjar det nya avtalet om flexpension och överenskommelsen om flexpensionstillägg att gälla för majoriteten av Svensk Scenkonsts medlemmar. Ny information om detta ges här och fördjupad information finns på Svensk Scenkonst hemsida under Pensioner och försäkringar i Arbetsgivarguiden.

För privatteatrar och verksamheter som inte omfattades av Pisaförordningen gäller särskilda regler (se nedan).

Tidigare betalningsstart av flexpensionspremierna
Enligt ändrade besked från Collectum kommer debiteringen av den nya flexpensionspremien påbörjas redan före årsskiftet, i december 2017. Detta kommer att hanteras på den ordinarie fakturan för ITP, och ni som arbetsgivare behöver inte göra några egna beräkningar eller rapporteringar för detta. Läs mer om flexpensionsavtalet och kommande premienivåer här.

Undantag vid för tidigt utbetalda flexpensionstillägg
Anställda som enligt överergångsreglerna från Pisa/AIP går kvar på det gamla pensionssystemet ska istället för flexpensionspremier få ett särskilt lönetillägg. De arbetsgivare som har betalat ut flexpensionstillägget redan tidigare (från 1 april 2017) undantas från skyldighet att betala flexpensionstillägg till berörda anställda under motsvarande tid, d.v.s. högst sju månader. Läs mer om flexpensionstillägget här.

Särskilda regler för privatteatrar
Privatteatrarna omfattas inte av ITP-avtalet och därmed inte heller av det kompletterande avtalet om flexpension. Svensk Scenkonst har istället avtalat med berörda motparter om en likvärdig kompletterande pension från 1 april 2018 som ska betalas till Fora. Fakturering kommer ske årsvis i efterskott med beräknad start i januari 2019. Vi återkommer med information om detta.

Arbetsgivare som inte omfattades av tidigare pensionssystem
Medlemmar i Svensk Scenkonst som före 2015 inte omfattades av något av branschens dåvarande pensionssystem ska enligt en överenskommelse i avtalsrörelsen 2016 föras över till pensionssystemet ITP och flexpension. Berörda arbetsgivare kommer att kontaktas inför detta.

Tilläggspremier och AIP-premier betalas i januari
I januari ska de årliga inbetalningarna av Tilläggspremier till ITP respektive AIP-premier göras. Instruktioner för detta kommer att sändas ut separat i december.


Författare:  Svensk Scenkonst