DO:s granskning har sin grund i Diskrimineringslagens aktiva åtgärder.
I 3 kap 6 § står det att:

”Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. ”

Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras. Rutinerna ska ange hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat.

De riktlinjer och rutiner som finns ska följas upp och utvärderas.
För mer information om aktiva åtgärder och rutiner och riktlinjer mot trakasserier, se information på DO's hemsida.

Författare:  Svensk Scenkonst