Under den första interna dagen diskuterades de ökade möjligheterna med tillgängliggörande av scenkonsten och vilka de eventuella hindren kan vara. Panelen bestod av Petra Brylander, VD/Konstnärlig ledare på Uppsala Stadsteater, Kjell Englund, VD/Konstnärlig ledare på NorrlandsOperan samt Jesper Larsson, VD/Konserthuschef på Malmö Live konserthus och leddes av Svensk Scenkonsts biträdande förhandlingschef Christian Rimmerfeldt. Panelen diskuterades de såväl konstnärliga som ekonomiska utmaningar som en ökad tillgänglighet kan medföra, men även de lösningar som står till buds samt nödvändigheten för scenkonsten att kunna nå publik även digitalt, inte minst ur en demokratisynpunkt.  

Den andra dagen inleddes med en föreläsning av Nicholas Payne, chef för Opera Europa, som bl a beskrev den satsning man tillsammans med ett 20-tal av sina medlemmar gjort på att strömma föreställningar via en gemensam sajt. I detta arbete har hanteringen av upphovsrätten varit en central fråga som lösts med ibland tuffa förhandlingar. Nicholas Payne lyfte här särskilt vikten av att kunna erbjuda föreställningar kostnadsfritt för att stärka operahusens legitimitet inför de skattebetalare som ofta står för en stor andel av kostnaderna för operahusens verksamhet, samt för att bidra till marknadsföringen av både operakonsten och de enskilda institutionerna. Hans budskap var att man genom att öka tillgängligheten stärker såväl intresset för opera som förståelsen för varför vi gemensamt satsar pengar på den.

Vid ett efterföljande panelsamtal deltog företrädare för arbetsgivare och arbetstagare för att diskutera möjligheter och utvecklingsområden för det gemensamma arbetet med upphovsrättsliga frågor. I samtalet deltog Birgitta Svendén, VD/Operachef Kungliga Operan, Sten Cranner, VD/Konstnärlig chef Göteborgs Symfoniker, Fransesca Quartey, VD/Konstnärlig ledare, Västerbottensteatern, Madeleine Wagemyr, förhandlingschef Teaterförbundet för scen och film, Bo Olsson, förbundsordförande SYMF och Thomas Bjelkerud, avtalssekreterare Svenska Musikerförbundet.

Birgitta Svendén inledde med att tala om möjligheterna med digitalisering och lyfte särskilt fram behovet av att nå ut bredare med verksamheten. Panelen diskuterade rimligheten i att begära särskild ersättning för upphovsrättsliga insatser när scenkonstinstitutionerna inte har några intäkter för vidaresändning, samtidigt som detta förväntas av såväl ägare som publik i allt högre grad. Fransesca Quartey pekade på vikten av att även en relativt liten scenkonstinstitution som Västerbottensteatern kan nå ut i det som till ytan är Sveriges näst största län.

De fackliga företrädarna var genomgående positiva till en ökad spridning av scenkonsten genom digitalisering, men betonade sina krav på både reglerad ersättning och individuellt konstnärligt inflytande för sina medlemmar. Svensk Scenkonsts medlemsföreträdare problematiserade de konstnärliga effekterna av att anpassa scenkonstproduktioner för att sändas digitalt, men såg även risken till förlorad relevans och legitimitet om scenkonsten inte skulle ha möjlighet att tillgängliggöras även digitalt. Panelen diskuterade även den framtida processen för att lösa de upphovsrättsliga frågorna. Den gemensamma bilden var att vägen framåt är utvecklade diskussioner och förhandlingar mellan parterna, parallellt med en konstnärlig dialog inom respektive verksamhet. Sten Cranner menade att man i ett sådant arbete har mycket att lära av de befintliga lokala avtal som redan finns på scenkonstinstitutioner i landet, exempelvis Göteborgs Symfoniker och Stockholms Konserthus.

Ett spännande exempel på ett digitalt projekt, Opera extravaganza, gavs av Riksteatern och Jönköpings Sinfonietta (Smålands Musik och Teater) tillsammans med Operahögskolan i Stockholm. Våren 2018 kommer de med hjälp av ny och banbrytande fiberoptisk teknik skapa en föreställning där sångarna (tillsammans med publiken) och musikerna befinner sig på olika platser.

Max Granström, VD, Helsingborg Arena och Scen, ledde den avslutade paneldiskussionen där Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst, Mika Romanus, förbundsordförande Teaterförbundet för scen och film, Staffan Forsell, generaldirektör Kulturrådet samt Kajsa Giertz, teaterchef, Helsingsborgs Stadsteater deltog. Deltagarna var överens om behov av att ge institutioner inom scenkonsten ökade möjligheter att tillgängliggöra sig digitalt. Staffan Forsell betonade att man från Kulturrådet i framtiden ser positivt på fler och ökademöjligheter till digital scenkonst, men att de konstnärliga besluten alltid ligger hos institutionerna.

Svensk Scenkonst avser att prioritera arbetet med upphovsrätt och digitalisering kommande år, bland annat genom tillsättningen i augusti av en ny juristtjänst med inriktning mot upphovsrätt, samt inom de nya partsgemensamma förhandlings- och arbetsgrupper som under den kommande avtalsperioden ska arbeta för att utveckla kollektivavtalen på området. 

Författare:  Svensk Scenkonst