Idag har Ulrika Holmgaard meddelat personalen på kansliet att hon efter fem år som VD för Svensk Scenkonst bestämt sig för att gå till nya utmaningar. 

Ulrika Holmgaard:

- Nu går jag mot nya utmaningar efter fem fantastiska och lärorika år på Svensk Scenkonst. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att vi med stora gemensamma ansträngningar lyckades ro pensionsfrågan i hamn. Därtill har det dagliga arbetet, att stärka våra medlemmars förutsättningar att vara professionella arbetsgivare, varit min stora glädje. 

-  Vi närmar oss ännu en avtalsrörelse och vår stämma har pekat ut Svensk Scenkonsts riktning i en ny vision. På vårt kansli har vi rustat oss för nya uppgifter med kompetenta medarbetare. Jag är stolt över vår enastående arbetsgivarorganisation och våra medlemmar som varje dag strävar för att professionell scenkonst ska nå alla i hela landet. Tack till alla kollegor, styrelsen, medlemmar och samarbetspartners! Utan er hade ingen av våra framgångar varit möjlig.

Ulrika Holmgaard tillträde sin tjänst på Svensk Scenkonst som vd/förbundsdirektör oktober 2011. Ulrika kom från en tjänst som kulturråd vid Sveriges ambassad i Berlin. Dessförinnan arbetade Ulrika på Kungliga Dramatiska Teatern under sju år. 

Svensk Scenkonsts styrelseordförande Stefan Forsberg:

-  Jag och hela styrelsen tackar Ulrika för fem mycket framgångsrika år, inte bara för Svensk Scenkonst utan också för branschen i stort. Ulrika har rustat och utvecklat oss som bransch- och arbetsgivarorganisation för att vi fortsatt ska kunna ta oss an scenkonstens framtida utmaningar.  Jag vill särskilt framhålla att Ulrika som VD mycket skickligt har styrt genomförandet av pensionsreformen, en av de största utmaningarna branschen har ställts inför de senaste åren. Hon har också med samma kraft och energi opinionsbildat och lyft scenkonstens roll och betydelse i samhället. Med stor kunskap och egen branscherfarenhet har hon förbättrat förutsättningarna att vara professionell arbetsgivare. Jag och styrelsen önskar henne fortsatt framgång i de utmaningar hon väljer att ta sig an. Vi kommer nu skyndsamt påbörja uppgiften att hitta hennes efterträdare. 

Kontakt:

Ulrika Holmgaard, VD tel 070-108 57 57
Stefan Forsberg, ordförande tel 070-786 02 50
Stefan Engström, kommunikationschef tel 070-551 90 74

 

Swedish Performing Arts Association’s CEO Ulrika Holmgaard moving on to new opportunities

Today Ulrika Holmgaard informed the staff at Swedish Performing Arts Association that after five years as CEO, she has decided to move on to new opportunities.

Ulrika Holmgaard: “I am now moving on to new opportunities after five amazing and challenging years at Swedish Performing Arts Association. It is with satisfaction that we, with large joint efforts, managed to successfully conclude the pension reform. In addition to this, the day-to-day work, strengthening our member’s ability to be professional employers, has been my great joy.”

“We are approaching another year of negotiating collective agreements and our AGM showed Swedish Performing Art’s direction in a new vision and strategy. At our office, we have prepared ourselves for new tasks with competent employees. I am proud of our outstanding employers association and our members who every day strive to make professional performing arts reach across the country. Thank you to all colleagues, board members, member-organisations, and collaborators! Without you none of our successes would have been possible.”

Swedish Performing Arts Association’s chairman, Stefan Forsberg:
“I and the entire board thank Ulrika for five very successful years, not only for Swedish Performing Arts Association, but for the industry as a whole. Ulrika has prepared and developed us as an employers and industry association so that we can continue to be able to take on the future challenges of the performing arts industry. I especially want to emphasize that Ulrika as CEO very skillfully steered the implementation of the pension reform, one of the biggest challenges that the industry has faced in recent years. She also with the same effect and energy advocated the role and importance of the performing arts in society. With extensive knowledge and her own industry experience, she has improved the conditions for professional employers. The board and I wish her continued success in the new challenges she chooses to take on. We will promptly begin the task of finding her successor.”

Författare:  Svensk Scenkonst